Zarządzenie Nr 270/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec

­

    Zarządzenie Nr 270/2019

     Burmistrza Miasta Lublińca

     z dnia 25 października 2019r.

 

 

 

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204) art. 3051 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019r., poz. 1145) oraz zgodnie z §2 uchwały Nr 246/XXI/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubliniec służebnościami przesyłu zarządzam, co następuje:

 

§1

 

1. Ustanowić - za wynagrodzeniem - służebność przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec oznaczonej oznaczonej numerem działki 434/192 z karty mapy 5 obręb Lubliniec opisanej w księdze wieczystej nr CZ1L/00035694/6.

Służebność obejmowała będzie pas technologiczny o szerokości 0,125 m (po 0,0625 m po każdej ze strony od osi kabla) i przebiegała będzie wzdłuż kabla światłowodowego.

Długość kabla światłowodowego wynosić będzie 2,1 m. Łączna powierzchnia terenu objętego służebnością przesyłu wyniesie 0,262 m2. Służebność związana będzie z zlokalizowaniem na ww. nieruchomości kabla światłowodowego którego przebieg wskazano na załączniku graficznym do niniejszego zarządzenia.

2. Służebność przesyłu ustanawia się, na czas nieoznaczony, na rzecz przedsiębiorstwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568.

3. Wynagrodzenie jednorazowe z tytułu obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym, nieruchomości o której mowa w ust. 1 wynosi 560,96 zł brutto, w tym podatek VAT w stawce 23% – wartość służebności przesyłu wraz z kosztami operatu szacunkowego oraz wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów.

Łączna kwota do zapłaty wynikająca z ustanowienia służebności przesyłu wynosi 560,96 zł brutto.

4. Szczegółowe warunki dotyczące ustanowienia służebności przesyłu ustalone zostaną w protokole uzgodnień, stanowiącym podstawę do zawarcia aktu notarialnego.

 

 

§2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 270/2019 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.11.2019 09:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.11.2019 09:14 Utworzenie dokumentu. (Joanna Wicher)