uchwała Nr 475/LI/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie opłaty targowej

­

UCHWAŁA   NR  475/LI/06

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA  22 LUTEGO 2006r.

zmieniająca  uchwałę nr 443/XLVI/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 listopada 2005r.w  sprawie  ustalenia  stawek  opłaty  targowej pobieranej na terenie targowisk  miejskich  i w innych miejscach sprzedaży na terenie  miasta Lublińca na rok 2006

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie:

-          art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r.,Nr 142,poz.1591 z późn.zm.);

-          art.15 i art.19 pkt 1 lit.a),  pkt 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach    i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002 Nr 9, poz.84 z późn.zm.)[1]

u c h w a l a,  co następuje:

§ 1

W uchwale, o której mowa w tytule,  wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

     „1. Stawka opłaty targowej uzależniona jest  od zajętej   przez  handlującego powierzchni.  Wyjątek stanowi handel obnośny oraz handel w pawilonie handlowym krytym.

2. Pod   pojęciem   zajmowanej   powierzchni   należy rozumieć obszar   służący  handlującemu do wykonywania   czynności   związanych   ze   sprzedażą,   a   w   szczególności   do   ustawienia samochodu, stoiska   lub  innego przedmiotu pełniącego rolę lady sprzedażnej, magazynowania towarów  i   składowania   opakowań  po   towarach,   jak   również   obszar  zajęty  dla   potrzeb bytowych samego handlującego.

3. Pod  pojęciem sprzedaży    należy    rozumieć    nie    tylko    zawarcie    umowy    przenoszącej własność  rzeczy, ale także wyjście z ofertą i wystawienie towaru.”

2)  § 3 otrzymuje brzmienie:

     „Ustala się  dzienne stawki opłaty targowej w następującej wysokości:

1) za sprzedaż z pawilonu handlowego krytego                             30,00zł

                

             2) za sprzedaż obnośną z ręki, wózka, kosza itp.                           4,00zł

               

             3) za sprzedaż towarów i usług, za każdy metr zajętej powierzchni  1,50zł

            4) za sprzedaż inwentarza żywego                                                 5,00zł

3)   §  5 otrzymuje brzmienie

„Do   poboru    opłaty    targowej    wyznacza    się    Zarząd    Gospodarki   Komunalnej   Lokalowej i Ciepłownictwa,   któremu   z   tytułu   poboru  opłaty  targowej przysługuje wynagrodzenie w formie prowizji,  w  wysokości  12,4% od  zebranych   opłat.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

     § 3

Uchwała   wchodzi   w   życie  po  upływie   14   dni   od     jej   ogłoszenia   w  Dzienniku   Urzędowym Województwa Śląskiego.

 [1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa 
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa 
w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne).

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:uchwała Nr 475/LI/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 lutego 2006r. w sprawie opłaty targowej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Barbara Kościelna
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.02.2006 10:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.01.2011 08:47 Edycja dokumentu (Tomasz Kucharski)
03.09.2008 13:32 Edycja dokumentu (Ewa Kaczmarczyk)
03.01.2007 15:03 Edycja dokumentu (Barbara Kościelna)
07.03.2006 11:04 Edycja dokumentu (Barbara Kościelna)