Uchwała Nr 467/L/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej

­

UCHWAŁA   NR  467/L/06

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA  25 STYCZNIA 2006r.

zmieniająca  uchwałę nr 443/XLVI/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 listopada 2005r.     w  sprawie  ustalenia  stawek  opłaty  targowej pobieranej na terenie targowisk  miejskich    i w innych miejscach sprzedaży na terenie  miasta Lublińca na rok 2006

Działając na podstawie:                                   

-          art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.       o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r.,Nr 142,poz.1591 z późn.zm.);

-          art.15 i art.19 pkt 1 lit.a),  pkt 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002 Nr 9, poz.84 z późn.zm.)1

u c h w a l a     s i ę,  co następuje:

§ 1

§  5 ust.2 uchwały, o której mowa w tytule, w brzmieniu nadanym uchwałą Nr 453/XLVII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2005r. otrzymuje brzmienie:

   „2.    Poboru  i    kontroli    opłaty    targowej    dokonuje   Bolesław    Borzymowski  -  Przedsiębiorstwo  Handlowo - Usługowe „TOM” z siedzibą w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 27A/9.”

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nr 443/XLVI/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 listopada 2005r.  w  sprawie  ustalenia  stawek  opłaty  targowej pobieranej na terenie targowisk  miejskich  i w innych miejscach sprzedaży na terenie  miasta Lublińca na rok 2006 nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca

§ 4

Uchwała   wchodzi   w   życie  po   upływie    14   dni    od   jej   ogłoszenia   w  Dzienniku  Urzędowym Województwa    Śląskiego.  

-----------------------------------------------

[1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa 
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa 
w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne).

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 467/L/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 stycznia 2006r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Barbara Kościelna
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2006 12:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.01.2011 08:43 Edycja dokumentu (Tomasz Kucharski)
03.09.2008 13:33 Edycja dokumentu (Ewa Kaczmarczyk)
03.01.2007 14:58 Edycja dokumentu (Barbara Kościelna)