Uchwała Nr 453/XLVII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie opłaty targowej

­

UCHWAŁA   NR 453/XLVII/05    

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA 15 GRUDNIA 2005 ROKU

zmieniająca  uchwałę nr 443/XLVI/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 listopada 2005r. w  sprawie  ustalenia  stawek  opłaty  targowej pobieranej na teretargowisk  miejskich   i w innych miejscach sprzedaży na terenie  miasta Lublińca na rok 2006

Działając na podstawie:                                   

-          art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.     o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r.,Nr 142,poz.1591 z późn.zm.);

-          art.15 i art.19 pkt 1 lit.a),  pkt 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach   i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002 Nr 9, poz.84 z późn.zm.)[1]

u c h w a l a     s i ę,  co następuje:

§ 1

W uchwale, o której mowa w tytule,  §  5  otrzymuje następujące brzmienie:

 

  „1.   Zarządza się  pobór  opłaty  targowej  w  formie  inkasa.

   2.    Poboru i  kontroli  opłaty  targowej  dokonuje  Bolesław Borzymowski Przedsiębiorstwo  Handlowo  Usługowe TOM z siedzibą w Lublińcu przy ul. Pl. K. Mańki 12.

1.        Wynagrodzenie   inkasenta  ustala   się    w   formie  prowizji,  w  wysokości  4,98% od  zebranych  opłat.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca

§ 3

Uchwała   wchodzi   w   życie  po   upływie    14   dni    od   jej   ogłoszenia   w  Dzienniku  Urzędowym Województwa    Śląskiego   z   mocą   obowiązującą   od   1   stycznia   2006r.[1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa 
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa 
w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne).

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 453/XLVII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie opłaty targowej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Barbara Kościelna
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2005 14:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.01.2011 13:41 Edycja dokumentu (Andżelika Luba)
03.09.2008 13:34 Edycja dokumentu (Ewa Kaczmarczyk)
03.01.2007 14:57 Edycja dokumentu (Barbara Kościelna)