uchwała Nr 443/XLVI/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie opłaty targowej

­

UCHWAŁA  NR 443/XLVI/05    

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

Z DNIA 29 LISTOPADA 2005 ROKU

w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk  miejskich   

              i w innych miejscach sprzedaży na terenie  miasta Lublińca na rok 2006

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie:

-          art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.    

o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r.,Nr 142,poz.1591 z późn.zm.);

-          art.15 i art.19 pkt 1 lit.a),  pkt 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002 Nr 9, poz.84 z późn.zm.)[1]

u c h w a l a,  co następuje:

§ 1

1.        Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie miasta Lublińca.

2.        Głównymi miejscami prowadzenia sprzedaży są targowiska miejskie: przy ul. Piłsudskiego                 i przy ul. Niegolewskich.

§ 2

1.        Pod pojęciem zajmowanej powierzchni należy rozumieć obszar służący handlującemu do wykonywania czynności związanych ze sprzedażą, a w szczególności do ustawienia stoiska lub innego przedmiotu pełniącego rolę lady sprzedażnej, magazynowania towarów i składowania opakowań po towarach, jak również obszar zajęty dla potrzeb bytowych samego handlującego.

2.        Pod  pojęciem  sprzedaży  należy   rozumieć  nie  tylko zawarcie  umowy  przenoszącej  własność

rzeczy, ale także wyjście z ofertą i wystawienie towaru.

                                                                               § 3

Ustala się  dzienne stawki opłaty targowej w następującej wysokości:

1) za sprzedaż z pawilonu handlowego krytego                              60,00zł

                                            

             2) za sprzedaż płodów rolnych własnej produkcji ze stanowiska:           

            - zajmującego powierzchnię do 1 m²                                                3,00zł

  - zajmującego powierzchnię powyżej  1 m2  do  3 m2             9,00zł

  - zajmującego powierzchnię powyżej  3 m2  do  6 m2           15,00zł

 - zajmującego powierzchnię powyżej  6 m2  do  9 m2            25,00zł 

 - za każdy następny m²                                                       3,00zł

             3)  za sprzedaż inwentarza żywego własnej produkcji                      5,00zł

4) za sprzedaż pozostałych towarów i usług:          

a)   z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej

powyżej 3,5 t                                                                      35,00zł

    b)    z samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej

poniżej 3,5 t                                                                        25,00zł

                 c)    ze stanowiska :

  - zajmującego powierzchnię do 1 m²                                       5,00zł

  - zajmującego powierzchnię powyżej  1 m²  do  2 m²              15.00 zł

  - zajmującego powierzchnię powyżej  2 m2  do  4 m2              25,00zł

  - zajmującego powierzchnię powyżej  4 m2  do  8 m2              35,00zł

            - za każdy następny m²                                                         5,00zł

             5)  za sprzedaż obnośną z ręki, wózka, kosza itp.                              5,00zł

§ 4

      Zwalnia  się z  opłaty targowej  sprzedaż  prowadzoną   w   kioskach   i   pawilonach  handlowych,

      z wyjątkiem  sprzedaży   prowadzonej   w   kioskach   i   pawilonach  handlowych   usytuowanych

      w miejscach o których mowa w § 1 ust.2.

§ 5

Do poboru opłaty targowej  wyznacza się inkasentów:

- Pana Franciszka Drzymałę

- Pana Adama Bieleckiego

- Pana Mariana Maniurę

      na zastępstwo za wymienione osoby wyznacza się inkasentów:

- Pana Jarosława Kubat

- Pana Marka Suszę,

     którym z tytułu poboru opłaty targowej przysługuje wynagrodzenie ze stosunku pracy  w  Urzędzie

     Miejskim

.

     § 6

Wszystkich handlujących zobowiązuje się do posiadania pokwitowania dokonanej opłaty targowej.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca

§ 8

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu:

      - Nr  358/XXVIII/04 z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2005,

      - Nr 397/XXXVI/05 z dnia 25  maja 2005r. zmieniającą uchwałę Nr  358/XXVIII/04 z dnia      30 listopada 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie miasta Lublińca na rok 2005.

     § 9

      Uchwała   wchodzi   w   życie  po  upływie   14   dni   od   jej   ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym

      Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r.[1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne).

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:uchwała Nr 443/XLVI/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie opłaty targowej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Barbara Kościelna
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.12.2005 11:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.01.2012 14:29 Edycja dokumentu (Ewa Kaczmarczyk)
24.01.2011 13:36 Edycja dokumentu (Andżelika Luba)
07.12.2005 11:29 Edycja dokumentu (Barbara Kościelna)