ZARZĄDZENIE NR 233/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 GRUDNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.

­

        ZARZĄDZENIE NR 233/2016

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 20 GRUDNIA 2016 ROKU

 

 

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.

 

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art.222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.1870 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) z a r z ą d z a, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonać zmian budżetu miasta na 2016r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia :

 

  1. realizowanych w ramach zadań własnych między innymi z tytułu :

 

  1. przeznaczenia z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe kwoty 2.000,00 na usuwanie skutków zagrożeń w rozdziale 75421,

 

 

  1. realizowanych w ramach zadań zleconych z tytułu :

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.237.32.2016 z dnia 13 grudnia 2016r. o kwotę 18.905,00 (rozdz.85211) z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

 

  1. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.235.72.2016 z dnia 16 grudnia 2016r. o kwotę 20.762,00zł (rozdz.85212) z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

 

§ 2

 

Po w/w zmianach budżet miasta na 2016r. wynosi:

 

 

  • po stronie dochodów 90.419.584,20 zł

  • po stronie wydatków 94.199.497,20 zł

  • deficyt budżetu 3.779.913,00 zł

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 233/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 20 GRUDNIA 2016 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2016 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.01.2017 08:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.01.2017 08:05 Edycja dokumentu (Joanna Wicher)
02.01.2017 08:05 Dodano załącznik "Załącznik nr 1" (Joanna Wicher)
02.01.2017 08:05 Utworzenie dokumentu. (Joanna Wicher)