Uchwała Nr 405/XXXVIII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w L

­

Uchwała  Nr  405/XXXVIII/05

 

  Rady Miejskiej w Lublińcu

 

z dnia 29 czerwca 2005r.

w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń

                    w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lublińcu

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zmianami), art. 18 ust.1 pkt5, art. 51 ust.2, ust.3, ust.4, art.97 ust.1, ust.5  ustawy z dnia

12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami)

Rada Miejska w Lublińcu uchwala co następuje:

                                                                       § 1

Ustala się:

-          „ Zasady odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lublińcu”-  stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

-          „ Tabelę odpłatności za usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy

      w Lublińcu” - stanowiącą załącznik nr 2  do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 325/XXI/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lublińcu.

                                                                       § 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uchwała weszła w życie.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 405/XXXVIII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w L
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.07.2005 15:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.01.2011 09:36 Edycja dokumentu (Andżelika Luba)