Zarządzenie nr 251/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 03 grudnia 2014r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rozwoju Miasta.

­ 

Zarządzenie nr 251/2014

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 03 grudnia 2014r.


w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rozwoju Miasta.
Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.594 ze zmianami) w związku z § 11 ust.1 Zarządzenia nr 119/2013 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu ze zmianami zarządzam, co następuje:

§ 1


Powołuję Pełnomocnika ds. Rozwoju Miasta w osobie Pana Sebastiana Majdzik – Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych.§ 2


Do zadań Pełnomocnika ds. Rozwoju Miasta należy:

1) formułowanie i opracowywanie we współpracy z innymi wydziałami Urzędu Miejskiego i jednostkami organizacyjnymi Miasta nadrzędnych celów i priorytetów rozwoju Miasta,

2) uczestniczenie w procesach konsultacji społecznych organizowanych w sprawach istotnych dla rozwoju Miasta,

3) koordynacja i monitorowanie działań prorozwojowych Miasta, w tym koordynacja spraw związanych z zagospodarowaniem terenów należących do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonych na terenie Miasta z uwzględnieniem kompleksowej pomocy pomocy dla inwestorów w sprawach związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej na tych terenach,

4) współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami, stowarzyszeniami i związkami na rzecz strategii rozwoju Miasta.§ 3


Traci moc Zarządzenie nr 82/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 02 maja 2012r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Zagospodarowania Terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 251/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 03 grudnia 2014r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rozwoju Miasta.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.12.2014 13:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.