Uchwała Nr 398/XXXVI/05

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 25 maja 2005r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lublińca.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie  gminnym (Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje

§ 1

Przyjmuje się „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lublińca na lata 2005 – 2013”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 398/XXXVI/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 maja 2005r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lublińca.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:03.06.2005 11:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:24.01.2011 09:32