UCHWAŁA NR 397/XXXVI/05

 

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU

 

Z DNIA 25 MAJA 2005 r.

            Zmieniająca uchwałę nr 358/XXVIII/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia  30 listopada 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej pobieranej na terenie targowisk miejskich i w innych miejscach sprzedaży na terenie Miasta Lublińca na rok 2005.

            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.) oraz na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) u c h w a l a się, co następuje:

§ 1

W uchwale, o której mowa w tytule, § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie następujące:

„1. Do poboru opłaty targowej, o której mowa w § 1 ust. 1 i 2 wyznacza się następujących inkasentów:

1. Pana Franciszka Drzymałę,

2. Pana Adama Bieleckiego,

3. Pana Mariana Maniurę;

w razie nieobecności wymienionych osób, na zastępstwo wyznacza się Pana Jarosława Kubata i Pana Marka Suszę.

Inkasentom z tytułu poboru opłaty targowej przysługuje wynagrodzenie ze stosunku pracy w Urzędzie Miejskim.”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 397/XXXVI/05 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 25 MAJA 2005 r. Zmieniająca uchwałę nr 358/XXVIII/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie ustalenia stawek op
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:03.06.2005 11:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:24.01.2011 09:32