ZARZĄDZENIE NR 67/2014

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 28 MARCA 2014 ROKU


w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2013 rok.Burmistrz Miasta Lublińca na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm. ) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lublińcu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2013 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.§ 2


Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 67/2014 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 MARCA 2014 ROKUw sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:10.04.2014 14:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:10.04.2014 14:32