ZARZĄDZENIE NR 191/2013

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 10 GRUDNIA 2013 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2013r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia realizowanych w ramach zadań własnych między innymi z tytułu :


  • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
   Nr FBI.3111.130.14.2013 z dnia 28 listopada 2013r. o kwotę
   299,00 zł (rozdz.85213)
   z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej,


  • zmniejszenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
   Nr FBI.3111.129.17.2013 z dnia 28 listopada 2013r. o kwotę
   20.000,00 zł (rozdz.85214)
   przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej
   z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami ustawy o pomocy społecznej,


  • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
   Nr FBI.3111.131.14.2013 z dnia 28 listopada 2013r. o kwotę
   3.823,00 zł (rozdz.85216)
   z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,

§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2013r. wynosi:


 • po stronie dochodów 70.846.687,87 zł

 • po stronie wydatków 74.697.147,87 zł

 • deficyt budżetu 3.850.460,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 191/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 GRUDNIA 2013 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:19.12.2013 14:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:19.12.2013 14:03