ZARZĄDZENIE NR 187/2013

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 27 LISTOPADA 2013 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.)
z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2013r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia:


 1. realizowanych w ramach zadań własnych między innymi z tytułu :


  • przeznaczenia z rezerwy celowej na wypłatę odpraw i urlopów na poratowanie zdrowia dla pracowników samorządowych jednostek budżetowych kwoty 9.475,00 (rozdz.75818) na wypłatę odprawy rentowej w Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu (rozdz. 80110),


 1. realizowanych w ramach zadań zleconych z tytułu :


  • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
   Nr FBI.3111.404.4.2013 z dnia 15 listopada 2013r. o kwotę
   640,00 zł (rozdz.75011)
   z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych , USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk,


  • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
   Nr FBI.3111.404.3.2013 z dnia 14 listopada 2013r. o kwotę
   643,00 zł (rozdz.75011)
   z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych , USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk,


  • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
   Nr FBI.3111.404.8.2013 z dnia 15 listopada 2013r. o kwotę
   646,00 zł (rozdz.75011)
   z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych , USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk,


  • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
   Nr FBI.3111.178.47.2013 z dnia 15 listopada 2013r. o kwotę
   300,00 zł (rozdz.75212)
   z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego,


  • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
   Nr FBI.3111.182.6.2013 z dnia 15 listopada 2013r. o kwotę
   3.411,00 zł (rozdz.85195)
   z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej,


  • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
   Nr FBI.3111.154.5.2013 z dnia 15 listopada 2013r. o kwotę
   12.900,00 (rozdz. 85203 )
   z przeznaczeniem na prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,


  • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
   Nr FBI.3111.251.20.2013 z dnia 15 listopada 2013r. o kwotę
   491,00 (rozdz. 85213 )
   z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,


  • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
   Nr FBI.3111.126.9.2013 z dnia 13 listopada 2013r. o kwotę
   3.299,00 zł (rozdz.85295)
   z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2013r. wynosi:


 • po stronie dochodów 70.862.565,87 zł

 • po stronie wydatków 74.713.025,87 zł

 • deficyt budżetu 3.850.460,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 187/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 LISTOPADA 2013 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:19.12.2013 13:39
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:19.12.2013 13:40