ZARZĄDZENIE NR 178/2013

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 13 LISTOPADA 2013 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.)
z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2013r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia:


1. realizowanych w ramach zadań własnych między innymi z tytułu :


  • przeznaczenia z rezerwy celowej na wypłatę odpraw i urlopów na poratowanie zdrowia dla pracowników samorządowych jednostek budżetowych kwoty 16.000,00 (rozdz.75818) na wypłatę wynagrodzeń za urlop dla poratowania zdrowia dla pracowników przedszkoli miejskich (rozdz. 80104)


  • zwiększenia wydatków w rozdz.85203 o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne,


  • zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85212 o kwotę 11.000,00 zł,
2. realizowanych w ramach zadań zleconych z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków na
podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.14.2013 z dnia 5 listopada 2013r. o kwotę
185.149,00 rozdz. 85212 ) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń
z funduszu alimentacyjnego.


§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2013r. wynosi:


  • po stronie dochodów 70.659.705,87 zł

  • po stronie wydatków 74.510.165,87 zł

  • deficyt budżetu 3.850.460,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 178/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 13 LISTOPADA 2013 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:28.11.2013 14:18
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:28.11.2013 14:18