ZN.6831.00064.2013                                             Lubliniec, dnia 6.11.2013r.

 

OGŁOSZENIE

Gmina Lubliniec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac geodezyjnych. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 1884/109 o pow. 12,3998 ha z karty mapy 5 obręb Lubliniec stanowiącej własność Gminy Lubliniec, opisanej w księdze wieczystej nr CZ1L/00049488/0  

[w wyniku podziału powstaną łącznie 4 działki]

 

 

Do zadań wykonawcy należeć będzie sporządzenie:

            - projekt podziału nieruchomości – po 4 szt. 

- wykaz zmian (wyciąg główny) do uzgodnienia stanu w księgach wieczystych  – 1 szt.

 - kopie protokołów granicznych oraz szkiców polowych

   - wykonanie stabilizacji nowych granic znakami granicznymi

 

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy,  do 31.01.2014r.,

 

Warunki płatności: Zapłata za wykonanie zamówienia regulowana będzie po przedłożeniu przez wykonawcę faktur wystawionych na podstawie bezusterkowych protokołów odbioru zadań będących przedmiotem umowy w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez  Zamawiającego na konto Wykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin składania ofert upływa w dniu  13.11.2013 r. o godzinie 9:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach

oznaczonych „ Oferta - Prace geodezyjne" w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5.

pok. nr 14.

 

Oferta ma zawierać:

1.        wypełniony druk „Oferta-prace geodezyjne”  (załącznik nr 1 do ogłoszenia)

2.        potwierdzoną przez wykonawcę kopię świadectwa uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:,

Daniel Delekta, Danuta Knopik  tel. 034/353-01-00 w. 129, 127

Spośród złożonych ofert, wybrane zostaną oferty zawierająca najniższą cenę za wykonanie konkretnego zadania. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do wykonania prac geodezyjnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Danuta Knopik
Data publikacji:06.11.2013 12:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Danuta Knopik
Data aktualizacji:06.11.2013 12:02