ZN.6812.00013.2013                                                                         Lubliniec, 24.10.2013 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Lubliniec zaprasza Rzeczoznawców Majątkowych do złożenia pisemnej oferty na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubliniec oraz projektu udziałów części wspólnych.

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie 3 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubliniec oraz 1 projektu udziałów części wspólnej Wspólnoty Mieszkaniowej Mickiewicza 36, gdzie szczegółowy zakres rzeczowy zawiera załącznik do zamówienia.

 

Operaty szacunkowe należy wykonać zgodnie z:

 1. ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.);
 2. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomościi sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2109);
 3. standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych (wyd. Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych);

oraz z innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Do obowiązków rzeczoznawcy majątkowego należy:

 1. zawiadomienie stron o przeprowadzeniu oględzin nieruchomości;
 2. składania pisemnych wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania wezwania;
 3. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w przedmiocie umowy zobowiązuje się rzeczoznawcę do usunięcia nieprawidłowości w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zawiadomienia pisemnego  o usunięciu nieprawidłowości;
 4. badanie stanu prawnego nieruchomości;
 5. przy wycenie lokalu mieszkalnego dokonanie pomiaru sprawdzającego powierzchnię użytkową lokalu z inwentaryzacją wykonaną w 2012 (znajdującą się u Zamawiającego); 
 6. załączenie dokumentacji formalno – prawnej do operatu szacunkowego tzn.
 • wypisów z ewidencji  gruntów i budynków;
 • odpis z księgi wieczystej wg stanu na dzień sporządzenia operatu  lub podpisane przez rzeczoznawcę badanie z księgi wieczystej (w formie załącznika do operatu);
 • informacji z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. dołączenie kopii  rysunku  i treść z mpzp;
 • mapy ewidencyjnej, a w przypadku nieruchomości zabudowanej również mapy zasadniczej;
 • protokołu z oględzin wraz z dokumentacją fotograficzną.

     7.  wykonanie operatów w dwóch egzemplarzach.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: 29 listopada 2013r.

 

Rozpatrzenie ofert odbędzie się dnia  04.11.2013 r. o godz. 10.00

w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, pokój nr 24, II piętro.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych „Oferta – operaty szacunkowe”
w pokoju nr 14, w terminie do  04.11.2013 r. do godz. 9.30.

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą  w okresie 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

 • dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2010r nr 102 poz. 651 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
 • są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanejz przedmiotem zamówienia tj. posiadają ważną, opłaconą polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy majątkowego w myśl Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC rzeczoznawcy majątkowego (Dz. U. Nr 207 poz. 2112).

 

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć następujące   dokumenty:

 1. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument ubezpieczenia potwierdzający,że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy majątkowego,
 2. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;

 

Pisemna oferta winna zawierać:

 • nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia,
 • określenie wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w cyfrach i słownie, oświadczenie że cenę należy rozumieć wraz z należnościami dodatkowymi. Cenę za realizację zamówienia należy ustalić w oparciu o zał. nr 2. W cenie należy uwzględnić wszelkie narzuty i koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT.
 • dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

- Daniel Delekta – ul. Paderewskiego 5, tel. 034 3530100 w. 129

- Justyna Strzoda – ul. Paderewskiego 5, tel. 034 3530100 w. 127

Spośród złożonych ofert, wybrana zostanie oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty rzeczoznawców majątkowych, którzy na zlecenie tut. Urzędu wykonywali już zamówienia i została rozwiązana z nimi umowa z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, będą wykluczone.

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w dniu 05.11.2013 r. poprzez umieszczenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.lubliniec.bip.info.pl. /zamówienia publiczne- przetargi/


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie dla rzeczoznawców majątkowych do składania oferty na sporządzenie operatów szacunkowych oraz projektu udziałów
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Strzoda
Data publikacji:24.10.2013 15:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Justyna Strzoda
Data aktualizacji:24.10.2013 15:05