ZARZĄDZENIE NR 146/2013

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 222 ust. 4 ,art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2013r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia:


1 realizowanych w ramach zadań własnych między innymi z tytułu :


 • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.335.2.2013 z dnia 20 września 2013r. o kwotę 181.953,00 (rozdz. 80104)
  z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013r.,


 • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.263.7.2013 z dnia 27 września 2013r. o kwotę 56.450,00 zł (rozdz. 85415) na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna”,


 • przeznaczenia z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe kwoty 1.230,00 zł ( rozdz. 75818) na wydatki bieżące (rozdz. 75421),


 • przeznaczenia z rezerwy celowej na wypłatę odpraw i urlopów na poratowanie zdrowia dla pracowników samorządowych jednostek budżetowych kwoty 58.000,00 (rozdz.75818) na wypłatę wynagrodzeń za urlop dla poratowania zdrowia dla pracowników przedszkoli miejskich (rozdz. 80104)2 realizowanych w ramach zadań zleconych z tytułu:


 • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
  Nr FBI.3111.251.9.2013 z dnia 19 września 2013r. o kwotę
  22.739,00 zł (rozdz. 85212 ) na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów.

§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2013r. wynosi:


 1. po stronie dochodów 69.931.955,26 zł

 2. po stronie wydatków 73.782.415,26 zł

 • deficyt budżetu 3.850.460,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 146/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:10.10.2013 13:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:10.10.2013 13:03