ZN.6812.00012.2013                                                                         Lubliniec, 01.10.2013 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

W związku z zamiarem dokonania analizy wysokości obowiązujących stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubliniec Burmistrz Miasta Lubliniec informuje, że istnieje możliwość składania ofert przez podmioty posiadające uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego dotyczących wykonania opracowania w zakresie określenia wysokości stawek czynszów dzierżawnych, w celu urynkowienia obowiązujących stawek czynszu dzierżawnego z uwzględnieniem lublinieckiego rynku nieruchomości.

 

Termin złożenia wymienionej wyżej oferty ustalono na dzień

10 października 2013r. godz. 1000

 

Ofertę uwzględniającą cenę brutto oraz warunki realizacji opracowania należy złożyć  w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta – opracowanie stawek czynszu dzierżawnego” na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 5 w Lublińcu do godz. 930

Poniżej przedstawiono szczegółowe warunki wykonania opracowania:

 1. Opracowanie winno obejmować weryfikację dotychczasowych stawek czynszów dzierżawnych dla nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec określonych w zarządzeniach Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 01 lipca 2010r. Nr 148/2010, z dnia 19 lipca 2011r. Nr 160/2011, z dnia 24 stycznia 2012r. Nr 14/2012.
 2. Ustalenie wysokości nowych stawek czynszów dzierżawnych dla nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubliniec w oparciu o nowe cele występujące na rynku lokalnym.
 3. Opracowanie powinno zostać sporządzone w formie papierowej.
 4. Wszelkie koszty uzyskania niezbędnych materiałów do wykonania opracowania zostaną wkalkulowane w podaną do oferty cenę usługi.
 5. Termin wykonania opracowania do 30 dni od daty podpisania umowy.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

 • dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2010r nr 102 poz. 651 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
 • są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. posiadają ważną, opłaconą polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy majątkowego w myśl Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC rzeczoznawcy majątkowego (Dz. U. Nr 207 poz. 2112).

 

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć następujące  dokumenty:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy majątkowego,
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
Pisemna oferta winna zawierać:
 1. nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia,
 2. określenie wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w cyfrach i słownie (załącznik nr 1),
 3. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami w sprawach związanych z przedmiotem ogłoszenia:

 - Daniel Delekta – ul. Paderewskiego 5, tel. 034 3530100 w. 129

- Justyna Strzoda – ul. Paderewskiego 5, tel. 034 3530100 w. 127

Spośród złożonych ofert, wybrana zostanie oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie zamówienia.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w dniu 11.10.2013 r. poprzez umieszczenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.lubliniec.bip.info.pl. /zamówienia publiczne- przetargi/


        

 

 

 

 


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie opracowania nt wysokości stawek czynszu dzierżawnego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Justyna Strzoda
Data publikacji:02.10.2013 09:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Justyna Strzoda
Data aktualizacji:02.10.2013 09:48