ZARZĄDZENIE NR 135/2013

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 04 WRZEŚNIA 2013 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 222 ust. 4 ,art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2013r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia:


1 realizowanych w ramach zadań własnych między innymi z tytułu :


  • przeznaczenia z rezerwy ogólnej kwoty 10.400,00 zł ( rozdz. 75818) na:


  • dotacje celowe dotyczące realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2013r. w trybie pozakonkursowym (rozdz.92105) w kwocie 5.000,00zł i (rozdz. 92605) w kwocie 2.400,00zł,

  • wydatki bieżące (rozdz.80195) w kwocie 3.000,00zł.2 realizowanych w ramach zadań zleconych z tytułu:


  • zmniejszenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.252.12.2013 z dnia 28 sierpnia 2013r. o kwotę 7.523,00 (rozdz. 75011) z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji w zakresie spraw obywatelskich.§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2013r. wynosi:


  1. po stronie dochodów 68.909.913,26 zł

  2. po stronie wydatków 72.760.373,26 zł

  • deficyt budżetu 3.850.460,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 135/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 04 WRZEŚNIA 2013 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:20.09.2013 14:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:20.09.2013 14:02