ZARZĄDZENIE NR 127/2013

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 29 SIERPNIA 2013 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 222 ust. 4 ,art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2013r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia:


1 realizowanych w ramach zadań własnych między innymi z tytułu :


  • przeznaczenia z rezerwy celowej na wypłaty odpraw i urlopów na poratowanie zdrowia dla pracowników samorządowych kwoty 72.129,00 zł ( rozdz. 75818) na wypłatę wynagrodzeń za urlop dla poratowania zdrowia dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 35.562,00zł.(80101), Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie 19.765,00zł. (80101) oraz Gimnazjum Nr1 w kwocie 16.802,00zł. (80110).2 realizowanych w ramach zadań zleconych z tytułu:


  • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego NrFBI.3111.228.3.2013 z dnia 30 lipca 2013r. o kwotę 40.020,00 zł (rozdz. 85203) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie,


  • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.3.2013 z dnia 14 sierpnia 2013r. o kwotę 1.042,00zł. (rozdz. 85213) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2013r. wynosi:


  1. po stronie dochodów 68.917.436,26 zł

  2. po stronie wydatków 72.767.896,26 zł

  • deficyt budżetu 3.850.460,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 127/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 SIERPNIA 2013 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:11.09.2013 12:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:11.09.2013 12:51