wersja do wydruku Joanna Wicher 20.08.2013 12:53

Zarządzenie nr 119/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

 

Zarządzenie nr 119/2013

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 14 sierpnia 2013r.w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu.


  Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz.594) ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lublińcu w brzmieniu niżej określonym:Rozdział I

Postanowienia ogólne§ 1


Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lublińcu określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Lublińcu.§ 2


Ilekroć w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Lublińcu jest mowa o:


 1. Mieście – rozumie się przez to Miasto Lubliniec,

 2. Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta Lublińca,

 3. Zastępcy Burmistrza – rozumie się przez to Zastępcę Burmistrza Miasta Lublińca,

 4. Sekretarzu – rozumie się przez to Sekretarza Miasta Lublińca,

 5. Skarbniku – rozumie się przez to Skarbnika Miasta Lublińca,

 6. Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miejski w Lublińcu,

 7. komórce organizacyjnej Urzędu – rozumie się przez to wewnętrzną komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Lublińcu, w tym również samodzielne stanowiska,

 8. kierowniku komórki organizacyjnej Urzędu – rozumie się przez to osobę kierującą komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Lublińcu,

 9. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lublińcu.


§ 3


 1. Urząd jest jednostką organizacyjną Miasta, przy pomocy której Burmistrz wykonuje swoje zadania.

 2. Urząd działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, aktów normatywnych stanowionych przez Radę Miejską oraz Burmistrza, a także porozumień zawieranych z organami administracji publicznej.
Rozdział II

Zasady kierowania Urzędem


§ 4


 1. Pracą Urzędu kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu.

 2. Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu, a także pracowników zespołów podlegających mu bezpośrednio i pracowników pracujących na samodzielnych stanowiskach.

 3. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw Zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu, a także innym pracownikom Urzędu.


§ 5


 1. Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik zapewniają kompleksowe, skoordynowane z całokształtem działań Burmistrza, realizowanie zadań w zakresie spraw prowadzonych w podległych sobie komórkach organizacyjnych Urzędu.

 2. Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik nadzorują i koordynują działalność podległych komórek organizacyjnych Urzędu.

 3. Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik podpisują decyzje, umowy, akty administracyjne oraz dokumenty na podstawie Regulaminu oraz w ramach przyznanego upoważnienia.§ 6


Zastępca Burmistrza zastępuje Burmistrza podczas jego nieobecności. W przypadku jednoczesnej nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza zastępstwo, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonuje Sekretarz.


§ 7


 1. Skarbnik pełni swoje obowiązki w zakresie przewidzianym właściwymi przepisami prawa.

 2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:


 1. opracowywanie projektu budżetu Miasta wraz z objaśnieniami oraz zmian budżetu Miasta,

 2. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,

 3. nadzór nad prawidłową realizacją budżetu, przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

 4. opracowywanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz jej zmian,

 5. dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 6. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 7. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 8. kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych,

 9. nadzór nad egzekwowaniem należności budżetowych,

 10. nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie spraw finansowych,

 11. organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych,

 12. podejmowanie działań celem pozyskania nowych źródeł dochodu budżetu Miasta,

 13. nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez Wydział Finansowy,

 14. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową,

 15. udział w negocjacjach dotyczących zaciągania kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń,

 16. współpraca z bankami, w szczególności w zakresie obsługi rachunków bankowych,

 17. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza na podstawie i w zakresie udzielonych upoważnień lub pełnomocnictw.


3. Zastępca Skarbnika wykonuje zadania ustalone przez Skarbnika.


§ 8


 1. Pełnomocnik Burmistrza ds. Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie jest odpowiedzialny w szczególności za:


 1. utrzymywanie i opiniowanie proponowanego rozwoju Systemu Zarządzania Jakością,

 2. doraźne sprawdzanie funkcjonowania Sytemu Zarządzania Jakością,

 3. inspirowanie działań związanych z rozwiązywaniem problemów dotyczących funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością,

 4. planowanie i nadzorowanie realizacji auditów wewnętrznych,

 5. współpraca z instytucjami certyfikującymi, w szczególności w zakresie ustalania terminów auditów zewnętrznych, negocjowania cen oraz warunków współpracy,

 6. prowadzenie i utrzymywanie kompletu dokumentacji systemowej w wersji papierowej oraz polecanie administratorowi informatycznej sieci wewnętrznej umieszczania dokumentów systemowych w sieci Intranet w celu bieżącego wykorzystywania przez pracowników Urzędu,

 7. utrzymywanie świadomości pracowników w zakresie spełniania wymagań klienta,

 8. współdziałanie z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem, Skarbnikiem oraz z kierownikami komórek organizacyjnych i pracownikami pracującycmi na samodzielnych stanowiskach w zakresie realizacji przyjętej polityki jakości.

2. Zastępcy Pełnomocnika Burmistrza ds. Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie wykonują

  zadania ustalone przez Pełnomocnika.


§ 9


 1. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu za realizację zadań w podległych komórkach organizacyjnych oraz pracownicy zespołów za realizację zadań zespołów i pracownicy pracujący na samodzielnych stanowiskach za realizacje powierzonych im zadań odpowiadają przed Burmistrzem oraz inną osobą, zgodnie z podległością określoną regulaminem lub odrębnym zarządzeniem.

 2. Do zadań kierowników komórek organizacyjnych Urzędu należy w szczególności:

  1) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań kierowanej komórki organizacyjnej poprzez organizowanie i kierowanie pracą komórki,

  2) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań z realizacji zadań objętych zakresem działania kierowanej komórki organizacyjnej,

  3) przygotowywanie umów i porozumień, a także projektów aktów prawnych z zakresu działania podległej komórki organizacyjnej,

  4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy przez pracowników kierowanej komórki organizacyjnej,

  5) ustalanie szczegółowego zakresu czynności bezpośrednio podległym pracownikom,

  6) dbanie o rozwój zawodowy pracowników kierowanej komórki organizacyjnej,

  7) dokonywanie oceny pracowników kierowanej komórki organizacyjnej na podstawie odrębnych przepisów oraz składanie wniosków w sprawie ich nagradzania lub ukarania,

  8) racjonalne gospodarowanie przydzielonymi środkami budżetowymi i mieniem,

  9) nadzorowanie używania przez pracowników kierowanej komórki organizacyjnej pieczęci, pieczątek oraz druków ścisłego zarachowania,

  10) nadzorowanie przestrzegania przez pracowników kierowanej komórki organizacyjnej przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a także przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej,

  11) składanie wniosków dotyczących aktualizacji Regulaminu oraz Systemu Zarządzania Jakością,

  12) zapewnianie sprawnego przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz kierowanej komórki organizacyjnej,

  13) opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu Miasta w części dotyczącej kierowanej komórki organizacyjnej,

  14) załatwianie interpelacji i zapytań radnych, wniosków komisji Rady w sprawach należących do właściwości kierowanej komórki organizacyjnej,

  15) współdziałanie przy wykonywaniu zadań kierowanej komórki organizacyjnej z właściwymi komisjami Rady oraz innymi komórkami organizacyjnymi,

  16) załatwianie skarg i wniosków dotyczących kierowanej komórki organizacyjnej, ich analiza oraz eliminowanie źródeł i przyczyn ich powstawania z zastrzeżeniem § 31 pkt 8,

  17) nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Miasta, których przedmiot działalności pokrywa się z zakresem działania podległej komórki organizacyjnej.

 3. Kierowników referatów funkcjonujących w strukturze wydziału nie dotyczą pkt 11-17.

  Rozdział III

  Struktura organizacyjna Urzędu


§ 10


 1. Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą wyodrębnione komórki organizacyjne.

 2. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Urzędu są wydziały, referaty, zespoły oraz samodzielne stanowiska. Komenda Straży Miejskiej jest wydziałem Urzędu.

 3. Referaty i zespoły są wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi wydziałów albo samodzielnymi komórkami organizacyjnymi.


§ 11


 1. Do realizacji określonych zadań Burmistrz w drodze zarządzenia może powoływać niewchodzących w skład komórek organizacyjnych Urzędu Pełnomocników oraz doraźne zespoły. Zadania Pełnomocnika mogą być również powierzone obok jego podstawowego stanowiska – wówczas w tym zakresie podlega on bezpośrednio Burmistrzowi.

 2. W wydziałach mogą być tworzone stanowiska zastępców naczelników wydziałów.

  § 12


 1. Burmistrzowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Urzędu:

  1) Wydział Komunalny,

  2) Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego,

  3) Komenda Straży Miejskiej,

  4) Zespół Radców Prawnych,

  5) Zespół ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej,

  6) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

 2. Zastępcy Burmistrza podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Urzędu:

  1) Wydział Spraw Społecznych podzielony na:

  a. Zespół ds. Informacji Miejskiej,

  b. Zespół ds. Obsługi Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu,

  c. Zespół ds. Obsługi Interesantów i Rady Miejskie,

  d. Zespół ds. Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

  2) Wydział Organizacji podzielony na:

  a. Zespół Administracyjno – Gospodarczy,

  b. Zespół Informatyki,

  c. Referat Kadr.

 3. Sekretarzowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Urzędu:

  1) Wydział Inwestycji i Rozwoju,

  2) Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego.

 4. Skarbnikowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Urzędu:

  1) Zastępca Skarbnika.

  2) Wydział Finansowy podzielony na:

  a. Referat Podatków i Opłat Lokalnych,

  b. Referat Księgowości Budżetowej i Płac.


§ 13


 1. Strukturę organizacyjną Urzędu odzwierciedla Schemat Organizacyjny Urzędu stanowiący załącznik do Regulaminu.

 2. Symbole oznaczeń komórek organizacyjnych, a także Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika oraz Zastępcy Skarbnika określa Schemat Organizacyjny Urzędu.


Rozdział IV

Zakresy działania komórek organizacyjnych


§ 14


Zadania wspólne wszystkich wydziałów Urzędu obejmują:


 1. ciągłe aktualizowanie bazy danych obejmujących przepisy prawa, ustalanie właściwej ich wykładni (w sprawach wątpliwych wespół z wyspecjalizowanymi organami administracji publicznej), stosowanie przepisów oraz wzajemne informowanie się o zmianach stanu prawnego,

 2. opracowywanie projektów aktów prawnych przedkładanych Burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej, a także projektów do budżetu Miasta,

 3. stosowanie rozwiązań przyjętych w ramach Systemu Zarządzania Jakością,

 4. prowadzenie postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie właściwych przepisów,

 5. opracowywanie projektów decyzji, umów, dokumentów i innej korespondencji przedkładanych Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi lub Skarbnikowi,

 6. wykonywanie zarządzeń Burmistrza,

 7. przygotowywanie sprawozdań, prognoz, ocen, analiz i informacji z zakresu swego działania,

 8. przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia i określenia wartości zamówienia na potrzeby postępowań o zamówienia publiczne z zakresu swego działania,

 9. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w programach rozwoju i budżecie Miasta,

 10. stosowanie zasad i rozwiązań przyjętych w polityce rachunkowości Urzędu,

 11. prowadzenie ewidencji środków trwałych w zakresie merytorycznej właściwości,

 12. współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie realizowanych zadań i przepływu informacji, a także organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami, organizacjami społecznymi.§ 15

Wydział Komunalny


Do zadań Wydziału Komunalnego należy w szczególności:


 1. Opracowywanie projektów planów restrukturyzacji zakładów budżetowych Miasta i nadzór nad ich realizacją – na podstawie odrębnego polecenia,

 2. nadzór nad Zarządem Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa,

 3. nadzór nad zakładaniem i utrzymaniem cmentarzy oraz ich likwidacją,

 4. nadzór i utrzymanie miejsc pamięci narodowej i pomników zlokalizowanych na terenie miasta wykonywanych na podstawie porozumienia,

 5. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem wyroków sądowych przez skazanych oraz współpraca w tym zakresie z Zarządem Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa,

 6. ochrona dóbr kultury i współdziałanie w tym zakresie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

 7. okresowa lustracja pomników przyrody, zgłaszanie nieprawidłowości do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody,

 8. wyszukiwanie i zgłaszanie obiektów kwalifikujących się do uznania za pomniki przyrody,

 9. koordynacja i nadzór nad działalnością komunalną i porządkiem na terenie miasta, realizacja zadań wynikających z przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku,

 10. realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach,

 11. nadzór nad kąpieliskami oraz ogólnodostępnymi terenami sportowo – rekreacyjnymi,

 12. przygotowywanie projektów opinii projektów prac geologicznych z zakresu ustawy prawo geologiczne i górnicze,

 13. opiniowanie rozliczeń finansowych z wykonawcami robót,

 14. przygotowywanie przetargów na zadania wydziału,

 15. przygotowywanie projektów decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości i przy drogach publicznych,

 16. wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów, nalicznie opłat za wycięte drzewa i krzewy,

 17. tworzenie, zagospodarowywanie i utrzymywanie terenów zieleni miejskiej, pasów zieleni przy drogach, prowadzenie na bieżąco dokumentacji w tym zakresie oraz koordynacja z innymi administratorami,

 18. realizacja zadań z zakresu utrzymania lasu komunalnego zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu,

 19. przygotowywanie projektów decyzji dotyczących ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

 20. przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

 21. przygotowywanie projektów decyzji na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

 22. przygotowywanie projektów zezwoleń na utrzymywanie psów uznawanych za agresywne,

 23. zwalczanie zakaźnych chorób zwierząt,

 24. ochrona roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami,

 25. wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym,

 26. przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi nieruchomościami rolnymi,

 27. nadzór nad stanem techniczno – sanitarnym oczyszczalni ścieków i ujęć wody,

 28. prowadzenie spraw związanych z gospdarką wodną, wykonywanie zadań z zakresu prawa wodnego,

 29. ścisła współpraca ze służbami inwestycyjnymi w zakresie utrzymania we właściwym stanie urządzeń melioracji szczegółowej,

 30. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach i udostępnianiu informacji z zakresu przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

 31. podejmowanie działań zapewniających ochronę i racjonalne kształtowanie środowiska,

 32. prowadzenie ewidencji i dokumentacji spółek, w których Miasto posiada udziały lub akcje,

 33. prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą (likwidacją lub upadłością) akcji lub udziałów Miasta w spółkach prawa handlowego albo przygotowanie spraw związanych z obejmowaniem przez Miasto udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego – na podstawie odrębnego polecenia.§ 16


Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego


Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:


 1. przyjmowanie wniosków oraz wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,

 2. prowadzenie ewidencji kopert osobowych wydanych dowodów osobistych,

 3. kasacja dowodów osobistych osób zmarłych,

 4. prowadzenie dokumentacji utraty dowodów osobistych oraz ewidencji odnalezionych dowodów osobistych,

 5. przesyłanie wniosków oraz doręczanie dowodów osobistych osobom przebywającym na terenie miasta Lublińca,

 6. wydawanie na żądanie stron dokumentów znajdujących się w kopertach osobowych,

 7. udostępnienie danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,

 8. przyjmowanie oświadczeń stron i wydawanie zaświadczeń dotyczących utraty dokumentu tożsamości,

 9. zadania w zakresie wojskowego obowiązku meldunkowego,

 10. prowadzenie rejestru stałych mieszkańców i kart KOM oraz wydawanie na ich podstawie zaświadczeń,

 11. rejestracja zgłoszeń meldunkowych – o miejscu pobytu osób, o urodzeniach, dotyczących obowiązku wojskowego, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk oraz o zgonach,

 12. prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie zameldowań i wymeldowań osób, anulowań czynności materialno – technicznych,

 13. przyjmowanie pism sądowych, ogłoszeń, obwieszczeń i wywieszanie na tablicy ogłoszeń Urzędu – udzielanie informacji o wywieszonych obwieszczeniach,

 14. udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnianie danych osobowych,

 15. prowadzenie rejestru kart wyborczych w tym w wersji elektronicznej,

 16. wnioskowanie o nadanie numeru PESEL oraz naniesienie ich na karty KOM i w systemie elektronicznym,

 17. sporządzanie sprawozdań statystycznych pobytów czasowych dla GUS,

 18. sporządzanie wykazu liczby mieszkańców wg ulic dla Urzędu Skarbowego,

 19. statystyka dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,

 20. meldunki o aktualnym stanie wyborców do Krajowego Biura Wyborczego,

 21. przesyłanie informacji o każdorazowej zmianie miejsca pobytu dziecka do 18 roku życia dla szkół,

 22. prowadzenie spraw świadczeń na rzecz obrony,

 23. zorganizowanie doręczania i doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

 24. reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wybuchu wojny,

 25. przygotowanie stanowiska kierowania dla organu wykonawczego gminy i stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,

 26. opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta,

 27. wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,

 28. naliczanie żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie,

 29. organizowanie i prowadzenie szkoleń obronnych,

 30. orzekanie o konieczności sprawowania przez poborowego lub żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,

 31. uznawanie poborowych, którym doręczono karty powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających tę służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,

 32. pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom rodzin,

 33. realizacja przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków obrony cywilnej miasta w akcjach zapobiegawczych, zwalczania pożarów, powodzi i innych klęsk żywiołowych oraz katastrof,

 34. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,

 35. integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,

 36. opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,

 37. utrzymywanie dla potrzeb formacji OC i mieszkańców miasta sprzętu obrony cywilnej w tym środków indywidualnej ochrony,

 38. planowanie i przygotowanie budowli ochronnych oraz urządzeń specjalnych,

 39. szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony,

 40. wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo o zgromadzeniach,

 41. wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych,

 42. nadzór nad działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublińcu.


w zakresie działania Urzędu Stanu Cywilnego:


 1. sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów (kompletowanie dokumentacji źródłowej, sporządzanie odpisów),

 2. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

 3. przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka,

 4. sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów na podstawie decyzji o odtworzeniu, transkrypcji, postanowień sądowych, protokołów,

 5. dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego na podstawie wyroków, postanowień, decyzji i protokołów:

  1. o zmianach imion i nazwisk,

  2. o separacji,

  3. o unieważnieniu małżeństwa lub jego rozwiązaniu przez rozwód,

  4. o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa,

  5. o uznaniu ojcostwa,

  6. o ustaleniu ojcostwa,

  7. o zaprzeczeniu ojcostwa,

  8. o unieważnieniu uznania,

  9. o przysposobieniu,

  10. o unieważnieniu, uzupełnieniu lub sprostowaniu aktu,

  11. o uchyleniu lub zmianie postanowienia o uznaniu za zmarłego lub stwierdzeniu zgonu,

  12. o nadaniu dziecku nazwiska z art. 90 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

  13. o wpisaniu do aktu urodzenia imienia i nazwiska ojca,

 6. wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego,

 7. prowadzenie skorowidzów,

 8. sporządzanie protokołów:

  1. o zawarciu małżeństwa poza lokalem urzędu stanu cywilnego,

  2. o zgłoszeniu urodzenia dziecka,

  3. o uznaniu ojcostwa,

  4. o nadaniu dziecku nazwiska z art. 90 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

  5. o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa,

  6. o zmianie nazwiska dziecka w związku z zawarciem małżeństwa rodziców – art. 88 § 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

  7. o ostatniej woli spadkodawcy ( testament ),

  8. o zmianie nazwiska przy pierwszym dziecku w akcie małżeństwa z art. 88 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

 9. wydawanie decyzji w sprawach:

  1. sprostowania aktu,

  2. uzupełnienia aktu,

  3. odtworzenia aktu,

  4. transkrypcji aktu zagranicznego,

  5. zmian imion i nazwisk,

  6. wpisania do księgi bieżącej aktu sporządzonego w parafii rzymskokatolickiej,

  7. sporządzenia aktu w przypadku, gdy fakt urodzenia, małżeństwa, zgonu nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego,

 10. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo za granicą,

 11. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubów konkordatowych,

 12. wydawanie zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,

 13. wydawanie zaświadczeń o zgłoszonym zamiarze zawarcia związku małżeńskiego, o zgonie,

 14. wydawanie zezwoleń na skrócenie miesięcznego terminu określonego w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

 15. wydawanie postanowień o przeglądaniu ksiąg,

 16. załatwianie korespondencji konsularnej, korespondencji z urzędami i z interesantami,

 17. zawiadamianie placówek dyplomatycznych o zgonach, zawartych małżeństwach i urodzeniach dotyczących cudzoziemców oraz prowadzenie międzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego,

 18. zawiadamianie sądów opiekuńczych o urodzeniach dzieci matek niepełnoletnich,

 19. dokonywanie i wysyłanie przypisów o zawarciu małżeństwa, o separacji, o rozwodzie, o zgonie,

 20. potwierdzanie ankiet do wydania dowodów osobistych,

 21. sporządzanie dokumentacji dla jubilatów obchodzących jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego oraz rocznic urodzinowych,

 22. organizowanie uroczystości jubileuszowych,

 23. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej,

 24. przechowywanie oraz konserwacja akt stanu cywilnego,

 25. wprowadzanie do bazy programu komputerowego archiwalnych danych z akt stanu cywilnego, prowadzenie archiwum.


§ 17


Komenda Straży Miejskiej


Do zadań Komendy Straży Miejskiej należy w szczególności:


 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

 3. kontrola publicznego transportu zbiorowego w zakresie określonym w art.45 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym,

 4. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeniach,

 5. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

 6. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

 7. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

 8. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscy publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

 9. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

 10. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,

 11. w związku z realizacją zadań w zakresie ochrony porządku publicznego wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego oraz zadań wyżej wymienionych, straży miejskiej przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu utrwalenia dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz w celu ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

§ 18

Zespół Radców Prawnych


Do zadań Zespołu Radców Prawnych należy w szczególności kompleksowa obsługa prawna Rady Miejskiej, Burmistrza i Urzędu oraz kierowników lub dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta nie korzystających z obsługi prawnej w ramach jednostki, a w szczególności:


 1. udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

 2. informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Miasta,

 3. informowanie o uchybieniach w działalności Urzędu w zakresie przestrzegania prawa i o skutkach tych uchybień,

 4. uczestniczenie w prowadzonych przez Urząd rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie umów,

 5. występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym lub przed innymi organami,

 6. opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych,

 7. opiniowanie projektów umów i porozumień,

 8. opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego,

 9. wydawanie opinii prawnych dotyczących rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia,

 10. udzielanie konsultacji prawnych pracownikom Urzędu,

 11. udział w sesjach Rady, a na polecenie Burmistrza również w posiedzeniach komisji Rady,

 12. wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami ustawy o radcach prawnych.§ 19


Zespół ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej


Do zadań Zespołu Audytu Wewnetrznego i Kontroli Zarządczej należy w szczególności:


w zakresie spraw związanych z audytem wewnętrznym:


 1. sporządzanie rocznego plau audytu,

 2. przeprowadzanie audytów wynikających z rocznego planu audytu lub poza planem,

 3. ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej,

 4. wykonywanie czynności doradczych,

 5. sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu,

 6. sporządzanie dokumentacji audytów,


w zakresie spraw związanych z kontrolą zarządczą:


 1. opracowywanie planów kontroli,

 2. przeprowadzanie kontroli doraźnych lub zaplanowanych,

 3. przygotowywanie sprawozdań z realizacji planów kontroli,

 4. sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli i monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,

 5. przechowywanie dokumentacji z kontroli zewnętrznych.§ 20


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych


Do zadań samodzielnego stanowiska Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:


w zakresie ochrony informacji niejawnych :


1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa

fizycznego,

2) przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

3) prowadzenie ewidencji osób mających dostęp do informacji niejawnych, a także ewidencji osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa,

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych

informacji,

5) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Burmistrza Miasta, planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji,

6) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań

sprawdzających,

7) przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, o których mowa w art.73 ust.1,

danych, o których mowa w art.73 ust.2 osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa,

8) przygotowywanie dla Burmistrza materiałów i dokumentów niezbędnych do wydania

upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” dla pracowników

Urzędu Miejskiego,

9) opracowanie i przedstawienie Burmistrzowi do zatwierdzenia dokumentacji określającej

sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” i „zastrzeżone” oraz

zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony,

10) wykonywanie innych zadań przewidzianych we właściwych przepisach z zakresu ochrony

informacji niejawnych,


w zakresie ochrony danych osobowych :


wykonuje zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji /ABI /, a w szczególności:

1) nadzorowanie przestrzegania obowiązków zabezpieczenia danych osobowych oraz zasad ochrony danych osobowych, określonych przez administratora danych, stosując odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne i organizacyjne, które mają zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,

2) nadzorowanie udostępniania danych osobowych odbiorcom danych i innym podmiotom,

3) nadzorowanie oraz podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń

w systemie zabezpieczeń lub podejrzenia naruszenia,

4) przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,

5) kontrola ochrony danych osobowych oraz przestrzegania przepisów o ochronie danych

osobowych,

6) udzielanie odpowiedzi na bieżące pytania i wątpliwości z zakresu ochrony danych osobowych kierowane przez pracowników administratora danych,

7) wykonywanie innych zadań przewidzianych we właściwych przepisach z zakresu ochrony

danych osobowych,


w zakresie udostępniania informacji publicznej:


1) nadzorowanie czynności związanych z publikowaniem informacji w Biuletynie Informacji

Publicznej przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego,

2) nadzorowanie udostępniania informacji publicznych przez komórki organizacyjne Urzędu

Miejskiego,

3) opracowywanie i aktualizowanie zasad i trybu publikowania informacji w BIP-ie Urzędu

Miejskiego,


w zakresie zarządzania kryzysowego:


jako Szef Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego realizuje następujące zadania:

1) koordynowanie zarządzania siłami ratowniczymi miasta,

2) realizowanie procedury i programów reagowania kryzysowego,

3) zabezpieczanie potrzeb i wymogów prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Zespołu

Reagowania Kryzysowego,

4) monitorowanie aspektów prawnych związanych z zarządzaniem kryzysowym,

5) uczestnictwo w opracowywaniu planów związanych z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną,

6) prowadzenie szkolenia osób zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego w zakładach pracy Miasta Lublińca,


w zakresie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi:


1) pełnienie funkcji przewodniczącego komisji ds. likwidacji środków trwałych, pozostałych

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

2) dokonywanie oceny i wybrakowania zużytych środków trwałych, pozostałych środków

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz fizyczna ich likwidacja.


§ 21


  Wydział Inwestycji i Rozwoju

Do zadań Wydziału Inwestycji i Rozwoju należy w szczególności:


 1. przygotowywanie i nadzór nad realizacją inwestycji miejskich oraz rozliczanie rzeczowo – finansowe tych inwestycji,

 2. opracowywanie sprawozdań z realizacji inwestycji,

 3. koordynacja czynności związanych z prowadzeniem inwestycji i robót remontowo-budowlanych,

 4. podejmowanie działań mających na celu usuwanie nieprawidłowości występujących w toku wykonawstwa,

 5. opracowywanie wniosków i załatwianie formalności związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na realizację planowanych inwestycji ze źródeł zewnętrznych,

 6. dokonywanie rozliczeń otrzymanych kredytów, pożyczek i dotacji w zakresie określonym w punkcie 5,

 7. opracowywania propozycji do projektów wieloletnich programów rozwoju,

 8. egzekwowanie usuwania przez wykonawców robót wad i usterek z tytułu gwarancji i rękojmi,

 9. bieżące uzgadnianie i weryfikacja opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby zadań inwestycyjnych oraz wydawanie opinii na temat dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

 10. weryfikowanie i aktualizowanie Programu Rozwoju Lokalnego miasta Lublińca,

 11. przygotowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta Lublińca,

 12. weryfikowanie i poprawianie opracowania dotyczącego Strategii Rozwoju Miasta Lublińca,

 13. określanie procedur udzielania zamówień publicznych w urzędzie w kwestii dotyczących:

  - ustalenia zasad i wniosków rozpoczynających procedury,

  - określenia zasad obiegu dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania,

  - regulaminu pracy komisji przetargowej,

  - planowania zamówień publicznych,

 14. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

 15. przygotowanie dokumentów do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem opisu przedmiotu zamówienia i określenia wartości zamówienia przedstawionych we wniosku komórki merytorycznej Urzędu,

 16. akceptacja dokumentacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o zamówienie publiczne pod względem zgodności z przepisami Prawa zamówień publicznych,

 17. udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie modyfikacji do specyfikacji istotnych warunków zamówienia we współpracy z komórką merytoryczną urzędu składającą wniosek o przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne,

 18. sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach,

 19. przechowywanie dokumentacji przeprowadzonych postępowań zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.,

 20. zarządzanie siecią dróg publicznych znajdujących się we władaniu miasta (w tym na mocy porozumień),

 21. opiniowanie zaliczenia drogi do kategorii wojewódzkich i powiatowych,

 22. kontrola stanu technicznego i koordynacja remontów dróg publicznych,

 23. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,

 24. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

 25. utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynieryjnych i innych urządzeń związanych z drogą,

 26. koordynacja robót w pasie drogowym,

 27. prowadzenie spraw z zakresu prawa energetycznego,

 28. prowadzenie zadań i rozliczeń finansowych w zakresie oświetlenia ulic,

 29. kontrola stanu technicznego i usuwanie awarii oświetlenia ulicznego,

 30. bieżąca kontrola robót z zakresu gospodarki wodno-ściekowej prowadzonej na terenie miasta przez inwestorów spoza urzędu, łącznie z egzekucją doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego,

 31. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym,

 32. prowadzenie spraw związanych ze wspieraniem rozwoju mieszkalnictwa w mieście,

 33. koordynacja i kontrola działalności przedstawicieli miasta we wspólnotach mieszkaniowych,

 34. prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej,

 35. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

 36. rejestracja wniosków pracodawców zgłaszających fakt zawarcia umowy z pracownikiem młodocianym, analiza dokumentacji i przygotowywanie decyzji w sprawie wypłaty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika przez pracodawcę§ 22


Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego


Do zadań Wydziału Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego należy w szczególności:


 1. prowadzenie postępowań w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek osób fizycznych i prawnych oraz koordynacja postępowań dla inwestycji własnych Gminy związanych z wyłączeniem urzędu z prowadzenia sprawy,

 2. prowadzenia rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 3. prowadzenie postępowań w sprawach związanych z opracowywaniem projektów kolejnych edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego,

 4. przeprowadzanie wstępnej analizy wniosków do zmian w studium oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wraz z prowadzeniem rejestru wniosków,

 5. udzielanie informacji oraz wydawanie wypisów i wyrysów, stosownych zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego,

 6. okresowa ocena i aktualizacja opracowanych dokumentacji planistycznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami

 7. badanie zgodności realizacji pozwoleń budowlanych z decyzjami lokalizacyjnymi i ustaleniami planów zagospodarowania przestrzennego

 8. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z naliczaniem renty planistycznej

 9. opracowywania programów zagospodarowania terenów wymagających rewitalizacji bądź przeznaczonych do zagospodarowania na podstawie specjalnych opracowań np. w ramach konkursów architektonicznych, studiów programowo-przestrzennych itp.

 10. koordynacja prac komisji urbanistyczno-architektonicznej w zakresie spraw dotyczących realizowanych prac planistycznych,

 11. prowadzenie postępowań w sprawach wyrażania zgód na dokonanie i przyjmowanie darowizn nieruchomości,

 12. prowadzenie postępowań w sprawach nabywania nieruchomości na rzecz gminy od osób fizycznych i prawnych,

 13. prowadzenie postępowań zbywania nieruchomości gminy na rzecz osób fizycznych i prawnych,

 14. współpraca z Zarządem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Katowicach i koordynacja postępowań zbycia nieruchomości gminy będących w zarządzie strefy,

 15. prowadzenie postępowań związanych z oddaniem nieruchomości w dzierżawę, najem i użyczenie

 16. prowadzenie postępowań zamiany nieruchomości gminnych z osobami fizycznymi i prawnymi,

 17. prowadzenie postępowań związanych ze skorzystaniem przez gminę z prawa pierwokupu,

 18. prowadzenie postępowań w sprawach wykupu prawa użytkowania wieczystego,

 19. prowadzenie postępowań w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

 20. naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, najem, dzierżawę i bezumowne korzystanie z nieruchomości,

 21. aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,

 22. uczestnictwo, na podstawie pełnomocnictwa, przy spisywaniu aktów notarialnych,

 23. uczestnictwo, na podstawie pełnomocnictwa, przed Sądami w sprawach związanych z działaniami wydziału

 24. uczestnictwo, na podstawie pełnomocnictwa, w sprawach administracyjnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze,

 25. współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, również poprzez uczestnictwo w pracach organizacji międzygminnych,

 26. prowadzenie ewidencji użytkowników wieczystych nieruchomości oraz umów dzierżaw, najmu i użyczenia nieruchomości,

 27. prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących rozwiązania użytkowania wieczystego,

 28. prowadzenie postępowań w sprawach wychodzenia gminy ze współwłasności nieruchomości z osobami prawnymi i fizycznymi,

 29. przygotowywanie planu budżetu gminy oraz korekt w zakresie dochodów i wydatków z nieruchomości,

 30. przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego,

 31. prowadzenie postępowań w sprawach rozłożenia na raty zaległych zobowiązań z tyt. użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu i umarzania odsetek,

 32. prowadzenie ewidencji sprzedaży nieruchomości, opłat z tyt. użytkowania wieczystego i opłat z tyt. dzierżawy, najmu objętych stawką podatku VAT,

 33. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach podziałów i rozgraniczeń nieruchomości na wniosek stron oraz z urzędu,

 34. prowadzenie postępowań w sprawach odszkodowań za przejmowane od osób fizycznych i prawnych dróg, przejętych przez gminę wskutek podziałów nieruchomości,

 35. prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z naliczaniem opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,

 36. prowadzenie postępowań w sprawach regulacji stanów prawnych nieruchomości gminy,

 37. prowadzenie postępowań w sprawach przejmowania nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz gminy,

 38. prowadzenie postępowań w sprawach z urzędu oraz na wniosek osób prawnych i fizycznych o regulacje stanów prawnych dróg,

 39. wydawanie zawiadomień oraz zaświadczeń o numeracji porządkowej nieruchomości,

 40. prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,

 41. przygotowywanie projektów uchwał Rady o nadaniu nazw ulicom, placom, skwerom,

 42. prowadzenie postępowań związanych z ustanawianiem służebności drogowych, przesyłu na nieruchomościach gminy.§ 23


Wydział Spraw Społecznych


Do zadań Wydziału Spraw Społecznych należy w szczególności:


w zakresie Zespołu ds. Informacji Miejskiej:


 1. kreowanie wizerunku Miasta poprzez przygotowanie i prowadzenie kampanii promocyjnych,

 2. prowadzenie dokumentacji materiałów promocyjnych,

 3. analiza skuteczności prowadzonych działań promocyjnych oraz kreowanie nowych środków promocji Miasta,

 4. przygotowanie i prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie materiałów promocyjnych i informacyjnych na różnorodnych nośnikach, skierowanych do określonych grup docelowych oraz ich dystrybucja w kraju i za granicą (Internet, CD-ROM i inne),

 5. planowanie potrzeb i wydatków na cele marketingowe, promocyjne i efektywne ich wykorzystanie,

 6. opracowanie planów wykorzystania walorów turystycznych Miasta,

 7. współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie turystyki,

 8. prowadzenie ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,

 9. opracowanie koncepcji oraz redakcja Gazety Samorządowej „Nowiny Lublinieckie”,

 10. obsługa informatyczna serwisu internetowego Urzędu (www.lubliniec.pl, www.lubliniecturtystycznie.pl wraz z Biuletynem Informacji Publicznej)

 11. moderacja forum www.lubliniec.pl oraz usługi „pytania do Burmistrza”,

 12. administrowanie infokioskami (ogólnodostępnymi punktami dostępu do informacji w Internecie) na terenie Miasta,

 13. utrzymywanie kontaktów oraz współpraca z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi oraz organizowanie konferencji prasowych,

 14. zbieranie, opracowanie i upowszechnianie informacji o Mieście i samorządzie publikowanych w środkach masowego przekazu,

 15. tworzenie wizerunku publicznego administracji samorządowej poprzez Internet,

 16. wykonywanie materiałów (ofert inwestycyjnych, prezentacji) terenów pod inwestycje dla zainteresowanych podmiotów,

 17. tworzenie serwisu zdjęciowego dla potrzeb Urzędu,

 18. prowadzenie dokumentacji w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych (dotacje, zewnętrzne fundusze pomocowe i granty) w sprawach należących do kompetencji Wydziału,

 19. planowanie i inicjowanie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,

 20. przygotowanie dokumentacji w zakresie projektu Pilotażowego „Animator – Moje boisko – Orlik 2012”,

 21. organizowanie współpracy i nawiązywanie kontaktów z zagranicą w zakresie kultury, sportu i turystyki,

 22. współpraca z urzędami administracji rządowej i samorządowej w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego,

  23.prowadzenie dokumentacji dotyczącej powołania i funkcjonowania Lublinieckiej Rady

  Gospodarczej oraz uczestnictwo w pracach tego podmiotu,

  24.realizacja innych powierzonych zadań wynikających z ustaw szczególnych stanowiących

  kompetencje Wydziału.

w zakresie Zespołu ds. Obsługi Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu:


 1. przygotowywanie procedury udzielenia dotacji, sporządzanie umów, analiza sprawozdań końcowych i kontrola merytoryczna wykonania zleconego zadania w zakresach: kultury, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, promocji zdrowego stylu życia i przeciwdziałania patologiom społecznym, kultury fizycznej i sportu,

 2. przygotowywanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach działalności pożytku publicznego,

 3. przygotowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni,

 4. współpraca z organizacjami, towarzystwami, związkami, fundacjami i stowarzyszeniami kultury, sportu, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia,

 5. organizacja uroczystości miejskich i państwowych na szczeblu lokalnym,

 6. współudział w organizacji przedsięwzięć kulturalnych tj. festiwali, konkursów, wernisaży i innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto,

 7. współudział w organizacji imprez sportowych tj. zawodów, rajdów itp.,

 8. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,

 9. uczestnictwo i współudział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych,

 10. współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi w sprawach dotyczących kompetencji Zespołu,

 11. prowadzenie dokumentacji dotyczącej powołania i funkcjonowania Lublinieckiej Rady Sportu oraz Lublinieckiej Rady Kultury oraz uczestnictwo w pracach tych podmiotów,

 12. współpraca ze szkołami, gimnazjami i przedszkolami w zakresie działalności kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej,

 13. prowadzenie rejestru instytucji kultury,

 14. prowadzenie procedury tworzenia, łączenia i likwidowania instytucji kultury,

 15. przygotowanie oraz upowszechnianie całorocznego kalendarza imprez ogólnomiejskich,

 16. przygotowywanie i opracowywanie dokumentów związanych z procedurą nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta, przyznawania wyróżnień i nagród osobom zasłużonym dla rozwoju Miasta w zakresie kultury i sportu,

 17. nadzór nad działalnością Miejskiego Domu Kultury, opiniowanie oraz analiza planów i sprawozdań,

 18. nadzór nad działalnością Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej, opiniowanie oraz analiza planów i sprawozdań,

 19. przygotowanie wniosków umożliwiających pozyskiwanie dotacji oraz zewnętrznych funduszy pomocowych i grantów w zakresie kultury i sportu,

 20. realizacja innych powierzonych zadań wynikających z ustaw szczególnych stanowiących kompetencje Wydziału.


w zakresie Zespołu ds. Obsługi Interesantów i Rady Miejskiej:


 1. bezpośrednia obsługa osób załatwiających sprawy w Urzędzie, również poprzez wydawanie druków, formularzy, wzorów pism, itp., koniecznych do załatwiania spraw urzędowych, a także przyjmowanie oświadczeń osób zainteresowanych do protokołu,

 2. przyjmowanie spraw i korespondencji składanej w Urzędzie, prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej, w systemie SEKAP oraz przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu,

 3. udzielanie wszelkich informacji dotyczących społeczności lokalnej, w tym z zakresu działania Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta,

 4. obsługa centrali telefonicznej,

 5. prowadzenie rejestru zarządzeń i inicjatyw uchwałodawczych Burmistrza,

 6. wykonywanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,

 7. prowadzenie sekretariatu Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,

 8. przygotowywanie i obsługa posiedzeń Rady i jej komisji,

 9. sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji,

 10. zapewnienie radnym oraz członkom komisji materiałów umożliwiających ich uczestnictwo w sesjach Rady i pracach komisji,

 11. wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem kontaktów Rady z organizacjami społeczno – politycznymi oraz mieszkańcami Miasta,

 12. prowadzenie rejestru uchwał Rady w zapisie elektronicznym,

 13. prowadzenie korespondencji Rady,

 14. przekazywanie właściwym wydziałom uchwał Rady i wniosków komisji oraz nadzór nad ich realizacją,

 15. przekazywanie uchwał Rady organom nadzoru oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,

 16. rejestracja i przekazywanie interpelacji radnych odpowiednim komórkom organizacyjnym Urzędu,

 17. udostępnianie obywatelom dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Radę, w tym protokołów z posiedzeń Rady i komisji,

 18. przygotowywanie rozliczeń finansowych związanych z dietami radnych,

 19. przekazywanie właściwych zarządzeń Burmistrza Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

 20. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zarządzeń Burmistrza i oświadczeń majątkowych właściwych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,

 21. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie uchwał Rady i oświadczeń majątkowych radnych,

 22. nadzorowanie składania oświadczeń majątkowych zobowiązanych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych oraz przekazywanie zebranych oświadczeń Burmistrzowi,

 23. nadzorowanie składania oświadczeń majątkowych przez radnych oraz przekazywanie ich przewodniczącemu Rady,

 24. realizacja innych powierzonych zadań wynikających z ustaw szczególnych stanowiących kompetencje Wydziału.


w zakresie Zespołu ds. Edukacji, Zdrowia i Pomocy Społecznej


 1. nadzór nad działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu, oraz placówek oświatowych Miasta, a także Żłobka Miejskiego,

 2. przygotowanie opinii w sprawie powierzenia stanowiska lub odwołania wicedyrektora szkoły i innych osób zajmujących stanowiska kierownicze,

 3. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz wydawanie zaświadczeń w tych sprawach,

 4. sprawowanie kontroli nad procedurą uzyskiwania przez nauczyciela stażystę stopnia nauczyciela kontraktowego,

 5. przygotowywanie, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, oceny pracy nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły,

 6. wydawanie, na wniosek nauczyciela, nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, jeżeli nauczyciel uzyskał w trakcie pracy zawodowej wyższy poziom wykształcenia,

 7. prowadzenie procedury egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu, prowadzenie rejestru wydanych aktów mianowania,

 8. uczestniczenie, na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza, w charakterze obserwatora w pracach komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego i dyplomowanego,

 9. nakładanie na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć lub w celu zapewnienia prawidłowej pracy placówki,

 10. analiza i opiniowanie projektów zmian sieci szkół i obwodów szkolnych,

 11. nadzór i kontrola nad realizacją procedury wypełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

 12. realizacja procedury opracowywania i przygotowywania celem uzgodnień ze związkami zawodowymi projektów Regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 13. opracowywanie i koordynacja programów zdrowotnych w Gminie.

 14. udzielanie zgody na realizację godzin ponadwymiarowych przez dyrektorów szkół,

 15. realizacja procedury wyrażania zgody na nauczanie indywidualne dla uczniów posiadających orzeczenie poradni pedagogiczno – psychologicznej,

 16. nadzór nad udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę,

 17. realizacja procedury ustalania wysokości, przekazywania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych.

  18.koordynacja realizacji przez podległe jednostki programów resortowych i rządowych,

  zgodnych z kompetencjami Wydziału.

  19.realizacja innych powierzonych zadań wynikających z ustaw szczególnych stanowiących kompetencje Wydziału.


§ 24


Wydział Organizacji


Do zadań Wydziału Organizacji należy w szczególności:

w zakresie Zespołu Administracyjno - Gospodarczego:

 1. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,

 2. prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu,

 3. zapewnienie czystości i estetyki budynków i biur Urzędu, w tym nadzór nad pracownikami gospodarczymi

 4. współudział w organizowaniu i przeprowadzeniu wyborów i referendów,

 5. prowadzenie rejestru udzielonych przez Burmistrza upoważnień lub pełnomocnictw,

 6. przygotowywanie regulaminów, zarządzeń i poleceń regulujących pracę Urzędu,

 7. prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych,

 8. prowadzenie rejestru delegacji służbowych,

 9. koordynacja szkoleń pracowników Urzędu,

 10. terminowe i rzetelne dostarczanie korespondencji Urzędu do adresatów na terenie Miasta,

 11. wysyłanie korespondencji urzędowej drogą pocztową i prowadzenie całości dokumentacji i rozliczeń w tej kwestii,

 12. wywieszanie ogłoszeń urzędowych na tablicach informacyjnych Urzędu
  i prowadzenie rejestru tych ogłoszeń,

 13. prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej w systemie SEKAP,

 14. prowadzenie ewidencji zakupów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym opisywanie faktur dotyczących zakupów towarów i usług na potrzeby Urzędu pod względem merytorycznym,

 15. zaopatrzenie Urzędu w materiały biurowe, druki, meble, środki czystości, sprzęt biurowy, pozostałe wyposażenie,

 16. gospodarka odzieżą ochronną i roboczą,

 17. prowadzenie spraw bhp i p.poż., z wyjątkiem spraw merytorycznych zastrzeżonych w szczególności dla inspektora nadzoru,

 18. prowadzenie ewidencji środków trwałych,

 19. koordynacja i nadzór nad sprawami gospodarczymi Urzędu,

 20. utrzymanie budynków Urzędu zgodnie z przepisami: przeglądy, opinie itp.

 21. zapewnienie prawidłowych warunków pracy,

 22. dokonywanie zakupów oraz prenumerat czasopism, książek, wydawnictw itp. dla wydziałów Urzędu:

 23. administrowanie lokalami Urzędu w porozumieniu w właściwą komórką organizacyjną Urzędu,

 24. dokonywanie zakupów towarów i usług na bieżące potrzeby Urzędu,

 25. prowadzenie archiwum zakładowego,

w zakresie Zespołu Informatyki:


obsługa informatyczna Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta nie korzystających z obsługi informatycznej w ramach jednostki, a w szczególności:


 1. monitoring i utrzymanie w wymaganych standardach infrastruktury informatycznej,

 2. planowanie i rozwój infrastruktury informatycznej,

 3. zapewnienie ciągłości pracy infrastruktury informatycznej,

 4. prowadzenie wszelkich działań informatyzacji w zakresie technicznej warstwy przetwarzania informacji.”.


w zakresie Referatu Kadr: 1. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu, a także innych osób, dla których zwierzchnikiem służbowym jest Burmistrz, jeżeli prowadzenie tych spraw nie zostało przekazane na zewnątrz,

 2. prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu, a także innych osób, dla których zwierzchnikiem służbowym jest Burmistrz, jeżeli prowadzenie tych spraw nie zostało przekazane na zewnątrz,

 3. przygotowywanie projektów indywidualnych aktów kadrowych dla pracowników Urzędu, a także innych osób, dla których zwierzchnikiem służbowym jest Burmistrz, jeżeli prowadzenie tych spraw nie zostało przekazane na zewnątrz,

 4. koordynowanie oceny pracowników Urzędu, a także innych osób, dla których zwierzchnikiem służbowym jest Burmistrz, jeżeli prowadzenie tych spraw nie zostało przekazane na zewnątrz,

 5. prowadzenie i koordynowanie naboru pracowników Urzędu, a także innych osób, dla których zwierzchnikiem służbowym jest Burmistrz, jeżeli prowadzenie tych spraw nie zostało przekazane na zewnątrz,

 6. na podstawie indywidualnie udzielonego pełnomocnictwa kontrola dyscypliny pracy pracowników Urzędu, a także innych osób, dla których zwierzchnikiem służbowym jest Burmistrz, jeżeli prowadzenie tych spraw nie zostało przekazane na zewnątrz,

 7. prowadzenie i koordynowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu,

 8. koordynowanie praktyk studenckich i szkolnych oraz stażów odbywanych w Urzędzie,

 9. obsługa programu kadrowego, a w szczególności wprowadzanie i aktualizowanie danych,

 10. opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, a także innych aktów wewnętrznych polityki kadrowej Urzędu w szczególności z zakresu naboru pracowników, podnoszenia kwalifikacji oraz nagradzania pracowników,

 11. prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich oraz kontrola tych zwolnień na podstawie indywidualnie udzielonego pełnomocnictwa,

 12. prowadzenie rejestru oświadczeń o działalności gospodarczej pracowników Urzędu, przygotowywanie sprawozdań z zakresu kadr.


§ 25


Wydział Finansowy


Do zadań Wydziału Finansowego należy w szczególności:


w zakresie Referatu Podatków i Opłat Lokalnych:


 1. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych,

 2. dokonywanie wymiaru podatków lokalnych (wydawanie decyzji wymiarowych, decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego); bieżąca weryfikacja składanych przez podatników informacji i deklaracji podatkowych,

 3. prowadzenie ewidencji podatników i bieżące jej aktualizowanie oraz zbieranie informacji mających na celu zapewnienie powszechności opodatkowania,

 4. prowadzenie księgowości w zakresie wpłat, dokonywanych przypisów, odpisów oraz udzielanych ulg z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, pozostałych należności publicznoprawnych oraz należności cywilnoprawnych,

 5. kontrola terminowości dokonywania wpłat podejmowanie czynności mających na celu windykację zaległości (upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze, pozwy); stosowanie procedur zabezpieczających (hipoteki),

 6. podejmowanie kontroli podatkowych w celu sprawdzenia prawidłowości wywiązywania się przez podatników z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego,

 7. wydawanie stosownych zaświadczeń (o stanie posiadania, nie zaleganiu bądź stanie zaległości, pomocy de minimis),

 8. prowadzenie spraw dotyczących stosowania ewentualnych ulg w podatkach pobieranych przez Urząd Skarbowy, a stanowiących dochód gminy (podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa itp.),

 9. prowadzenie listy depozytów dodatków mieszkaniowych,

 10. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji, ustalanie w drodze decyzji kwoty zwrotu podatku akcyzowego, a także występowanie z wnioskiem o przyznanie dotacji na zwrot podatku akcyzowego oraz sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z rozliczenia tych dotacji,

 11. sporządzanie półrocznych i rocznych wniosków o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach,

 12. przygotowywanie danych do obowiązujących sprawozdań z zakresu dochodów budżetowych, sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej orazy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie,

 13. przygotowywanie danych do projektu budżetu w zakresie planowanych dochodów i wydatków zgodnie z zakresem działalności referatu,


w zakresie Referatu Księgowości Budżetowej i Płac:


 1. przygotowywanie danych do projektu budżetu w zakresie planowanych dochodów i wydatków zgodnie z zakresem działalności wydziału,

 2. prowadzenie obsługi księgowej organu i jednostki budżetowej Urzędu,

 3. prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,

 4. przygotowywanie list płac z wynagrodzeń, delegacji, ryczałtów samochodowych pracowników, diet radnych oraz dokonywanie potraceń z wynagrodzeń (ZUS, Urząd Skarbowy i innych),

 5. przygotowywanie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych na podstawie dokumentów złożonych przez komórki merytoryczne urzędu,

 6. sporządzanie (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych) sprawozdań finansowych wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej i zakresu operacji finansowych,

 7. sporządzanie jednostkowych planów dochodów i wydatków zadań zleconych,

 8. sporządzanie kwartalnych rozliczeń finansowych dotacji z zadań zleconych dla Wojewody Śląskiego,

 9. współudział przy sporządzaniu sprawozdań GUS o zatrudnieniu i środkach trwałych,

 10. sporządzanie kwartalnych sprawozdań z przepływu zainkasowanych i przekazanych dochodów zleconych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

 11. współpraca ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim, izbami i urzędami skarbowymi, ZUS-em oraz innymi organami w zakresie spraw finansowych,

 12. analiza składanych planów i sprawozdań z podległych jednostek i zakładu budżetowego,

 13. prowadzenie zbiorczej ewidencji zakupu i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług oraz sporządzanie deklaracji,

 14. prowadzenie ewidencji:

  a) bezgotówkowych i gotówkowych zabezpieczeń należytego wykonania umów,

  b) bezgotówkowych i gotówkowych złożonych depozytów (wadii),

  c) depozytów dodatków mieszkaniowych,

  d) kaucji mieszkaniowych,

  e) udzielonych przez miasto poręczeń i gwarancji,

 15. prowadzenie ewidencji finansowej zaciągniętych kredytów, pożyczek, obligacji komunalnych oraz przestrzeganie terminowości ich spłat,

 16. prowadzenie rejestru umów dotyczących dochodów i wydatków budżetowych Urzędu,

 17. prowadzenie zbiorczego rejestru środków trwałych,

 18. opracowywanie analiz zdolności kredytowek budżetu Miasta,

 19. wykonywanie analiz finansowych dla kredytobiorców i pożyczkodawców w części finansowej wniosku,

 20. przygotowywanie materiałów do Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie pożyczek i kredytów inwestycyjnych celem wydania opinii,

 21. opracowywanie prognozy kwoty długu i planowanych spłat zobowiązań miasta,

 22. monitoring realizacji projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych,

 23. obsługa BIP w zakresie obejmującym kompetencje Wydziału,

 24. przygotowywanie dokumentacji archiwalnej Wydziału celem przekazania do archiwum zakładowego.


Rozdział V

Tryb pracy Urzędu

Dział I


Zasady przyjmowania i załatwiania indywidualnych klientów Urzędu


§ 26


 1. Sprawy wnoszone przez klientów są obowiązkowo ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw prowadzonych w komórkach organizacyjnych Urzędu na podstawie odrębnych przepisów.

 2. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do sprawnego, rzetelnego i kulturalnego rozpatrywania indywidualnych spraw klientów, kierując się przepisami prawa, przyjętą Polityką jakości oraz Kodeksem Etycznym, a w szczególności do:

  1) udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśniania treści obowiązujących przepisów,

  2) niezwłocznego rozstrzygania spraw, a jeśli to niemożliwe określenia terminu załatwienia,

  3) informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżania od wydanych rozstrzygnięć.

 3. Zasady postępowania w sprawach wnoszonych przez klientów oraz terminy ich załatwiania określa kodeks postępowania administracyjnego, właściwe przepisy prawa oraz dokumenty przyjęte przez Urząd w ramach Systemu Zarządzania Jakością.


§ 27


Szczegółowy tryb postępowania ze skargami i wnioskami składanymi do Urzędu, a także organizację przyjmowania klientów w ramach skarg i wniosków określa odrębne Zarządzenie.


§ 28


Wewnętrzny porządek i rozkład czasu pracy Urzędu, zapewniający klientom Urzędu załatwianie spraw w dogodnym dla nich czasie, określa Regulamin Pracy Urzędu.


Dział II

Zasady opracowywania projektów aktów prawnych


§ 29


 1. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu oraz pracownicy pracujący na samodzielnych stanowiskach informują Burmistrza o potrzebie wydania aktu prawnego przedstawiając jednocześnie jego projekt.

 2. Przedkładany projekt aktu prawnego powinien zawierać:

  a. tytuł aktu prawnego,

  b. podstawę prawną,

  c. postanowienia merytoryczne zredagowane w sposób zwięzły i syntetyczny,

  d. wskazanie organu, komórki organizacyjnej Urzędu albo osoby odpowiedzialnej za wykonanie aktu prawnego,

  e. termin obowiązywania lub wejścia w życie aktu prawnego,

  f. sposób i miejsce ogłoszenia aktu prawnego, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne,

  g. akceptację radcy prawnego Urzędu wyrażoną w formie podpisu,

  h. jeżeli treść aktu prawnego dotyczy budżetu Miasta lub może wywołać skutki finansowe, kontrasygnatę Skarbnika wyrażoną w formie podpisu,

  i. opinie innych podmiotów, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

 3. Projekt należy uzgodnić z kierownikiem innej komórki organizacyjnej Urzędu, pracownikiem pracującym na samodzielnym stanowisku lub kierownikiem jednostki organizacyjnej Miasta, jeżeli treść aktu prawnego dotyczy zakresu zadań tej komórki albo jednostki lub ma być przez tę komórkę lub jednostkę realizowany.

 4. Postanowienia ustępów poprzedzających nie naruszają uregulowań innych przepisów prawa, a w szczególnosci Statutu Miasta Lublińca w zakresie projektów uchwał Rady Miejskiej.


§ 30


Akty prawne udzielające umocowania do działania w imieniu Miasta, organów Miasta, jednostki organizacyjnej Miasta, należy przedkładać komórce organizacyjnej Urzędu właściwej do spraw osobowych w celu włączenia do akt osobowych.Dział III

Zasady podpisywania pism i decyzji, udzielania pełnomocnictw i upoważnień oraz obieg dokumentów


§ 31


Burmistrz podpisuje osobiście:

 1. zarządzenia oraz pisma okólne i polecenia,

 2. korespondencję kierowaną do naczelnych organów władzy państwowej oraz naczelnych, centralnych i terenowych organów administracji rządowej,

 3. korespondencję kierowaną do organów administracji samorządowej,

 4. korespondencję kierowaną do organów kontroli i nadzoru, w szczególności do Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Urzędu Kontroli Skarbowej,

 5. korespondencję kierowaną do sądów i organów ścigania,

 6. pisma związane ze wspólpracą zagraniczną,

 7. odpowiedzi na pisma i interwencje posłów i senatorów,

 8. odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz na skargi i wnioski,

 9. pisma okolicznościowe i listy gratulacyjne,

 10. wnioski w sprawach odznaczeń i medali, orderów,

 11. wystąpienia pokontrolne,

 12. inne pisma, akty, decyzje lub dokumenty, których podpisanie zastrzegł sobie odrębną decyzją lub poleceniem służbowym.


§ 32


 1. Zastępca Burmistrza podpisuje decyzje, umowy, akty administracyjne oraz dokumenty w zakresie udzielonego upoważnienia z zastrzeżeniem § 31.

 2. W czasie nieobecności Burmistrza decyzje, umowy, akty administracyjne oraz dokumenty, o których mowa w § 31 podpisuje Zastępca Burmistrza, natomiast w czasie jednoczesnej nieobecności Burmistrza i Zastępcy Burmistrza podpisuje je Sekretarz.


§ 33


Sekretarz oraz Skarbnik podpisują decyzje, umowy, akty administracyjne oraz dokumenty w sprawach należących do ich właściwości wynikających z przepisów prawa oraz z zadań powierzonych przez Burmistrza, za wyjątkiem zastrzeżonej dla Burmistrza lub Zastępcy Burmistrza.


§ 34


Naczelnicy wydziałów podpisują:

 1. decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej prowadzonych przez wydziały – na podstawie i w ramach otrzymanego od Burmistrza upoważnienia,

 2. akty, dokumenty, pisma i korespondencję z zakresu działania wydziału, za wyjątkiem zastrzeżonej dla Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.


§ 35


Pracownicy Urzędu są upoważnieni do podpisywania decyzji, umów, aktów administracyjnych oraz dokumentów w sprawach im powierzonych na podstawie upoważnienia lub pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.§ 36


 1. Pisma przedkładane do podpisu Burmistrzowi wymagają parafy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierownika komórki organizacyjnej Urzędu podlegającej bezposrednio Burmistrzowi oraz pracownika, który przygotował projekt pisma.

 2. Pracownicy wydziału parafują pisma przedkładane do podpisu naczelnikowi wydziału.

 3. Pisma mogące wywołać skutki finansowe wymagają kontrasygnaty Skarbnika.

 4. Pisma skierowane do zaparafowania przez radce prawnego wymagają parafy pracownika przygotowującego pismo oraz kierownika komórki organizacyjnej.

 5. W pismach wielostronicowych parafuje się każdą stronę.


§ 37


 1. W uzasadnionych przepisami prawa przypadkach, związanych z charakterem wykonywanych zadań i czynności, moga zostać udzielone upoważnienia lub pełnomocnictwa Burmistrza do realizacji czynności wynikających z ich treści.

 2. Udzielone upoważnienia lub pełnomocnictwa należy przedkładać również komórce organizacyjnej Urzędu właściwej do spraw kadrowych w celu włączenia do akt osobowych.


§ 38


Organizację prac kancelaryjnych Urzędu, obieg korespondencji i dokumentów, a także sposób gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania oraz udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej określają:

 1. instrukcja kancelartja dla organów gmin wprowadzona rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów,

 2. instrukcja w sprawie archiwum zakładowego, Polityka Bezpieczeństwa Elektronicznego Przetwarzania Danych Osobowych oraz Instrukcja Obiegu Dokumentów Księgowych stanowiąca załacznik do zasad polityki rachunkowości wprowadzone odrębnymi zarządzeniami.


Rozdział VI

Działalność kontrolna


§ 39


Celem kontroli wewnętrznej jest w szczególności:

 1. badanie i ocena prawidłowości realizowanych zadań, sprawności organizacyjnej, legalności, gospodarności, celowości i rzetelności działań,

 2. ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych,

 3. przedstawienie Burmistrzowi oraz osobom lub komórkom nadzorującym kontrolowany zakres zadań obiektywnych informacji w zakresie objętym kontrolą oraz proponowanie wniosków mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.§ 40


 1. System kontroli obejmuje kontrolę w strukturze Urzędu oraz kontrolę poza strukturą Urzędu.

 2. Prawo zlecania kontroli w strukturze Urzędu posiadają Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik, naczelnicy wydziałów Urzędu w zakresie działania podległych im wydziałów.

 3. Prawo zlecania przeprowadzenia kontroli poza strukturą Urzędu posiada Burmistrz.


§ 41


Rozróżnia się następujące formy kontroli:

 1. kompleksową – obejmująca całokształt działalności,

 2. problemową – oceniająca realizację wybranych zagadnień,

 3. sprawdzającą – oceniająca wykonanie zleceń wydanych na podstawie uprzednio przeprowadzonej kontroli,

 4. doraźną.


§ 42


 1. Ustalenia kontroli dokonuje się w formie protokołu.

 2. Prawo podpisywania wystąpień pokontrolnych przysługuje Burmistrzowi.

 3. Wystąpienia pokontrolne kierowane są również do osób lub komórek nadzorujących zakres zadań będących przedmiotem tych dokumnetów.


§ 43


Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania działań kontrolnych określa Regulamin Kontroli wprowadzony odrębnym zarządzeniem.


§ 44


 1. Wszelkie obowiązujące akty prawne wydane na podstawie Zarządzenie Nr 20/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu, z późniejszymi zmianami, zachowują swoją moc do dnia 31 października 2013r., o ile nie są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub nie zostaną uchylone wcześniej.

 2. Za przygotowanie niezbędnych projektów aktów prawnych, które utracą moc na podstawie ust.1 odpowiedzialne są osoby kierujące wydziałami Urzędu oraz koordynatorzy zespołów i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach, zgodnie z zakresem realizowanych

  zadań.§ 45


 1. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Urzędu.

 2. Nadzór nad wdrożeniem i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu powierza się Sekretarzowi.


§ 46


Wszelkie wątpliwości związane z interpretacją postanowień Regulaminu wynikłe w trakcie jego stosowania rozstrzyga Burmistrz.


§ 47


Traci moc Zarządzenie Nr 20/2007 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu z późniejszymi zmianami.

§ 48


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 19 sierpnia 2013r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 119/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lublińcu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Joanna Wicher
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.08.2013 12:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.