ZARZĄDZENIE NR 117/2013

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 07 SIERPNIA 2013 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.885) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2013r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia realizowanych w ramach zadań własnych między innymi z tytułu :


  • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
    Nr FBI.3111.240.3.2013 z dnia 2 sierpnia 2013r. o kwotę
    16.123,00 zł (rozdz. 85295)
    z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2013r. wynosi:


  • po stronie dochodów 68.688.374,26 zł

  • po stronie wydatków 72.538.834,26 zł

  • deficyt budżetu 3.850.460,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 117/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 07 SIERPNIA 2013 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:20.08.2013 12:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:20.08.2013 12:32