ZARZĄDZENIE NR 111/2013

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 29 LIPCA 2013 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2013r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia:


realizowanych w ramach zadań własnych między innymi z tytułu :


 • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
  Nr FBI.3111.129.8.2013 z dnia 12 lipca 2013r. o kwotę
  237.000,00 zł (rozdz. 85214)
  z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,


 • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
  Nr FBI.3111.131.7.2013 z dnia 12 lipca 2013r. o kwotę
  44.986,00 zł (rozdz. 85216)
  z przeznaczeniem nadofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z ustawą opomocy społecznej,


 • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
  Nr FBI.3111.130.7.2013 z dnia 17 lipca 2013r. o kwotę
  1.272,00 zł (rozdz. 85213)
  z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2013r. wynosi:


 • po stronie dochodów 68.672.251,26 zł

 • po stronie wydatków 72.522.711,26 zł

 • deficyt budżetu 3.850.460,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 111/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 29 LIPCA 2013 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:20.08.2013 11:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:20.08.2013 11:53