ZARZĄDZENIE NR 95/2013

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 19 CZERWCA 2013 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z poźn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2013r. zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia realizowanych
w ramach
zadań własnych między innymi z tytułu :


  • przeznaczenia z rezerwy ogólnej kwoty 16.450,00 zł (rozdz. 75818) na dotacje celowe dotyczące realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2013r. w trybie pozakonkursowym (rozdz.92105) w kwocie 10.000,00zł i (rozdz. 92605) w kwocie 6.450,00zł,


  • przeznaczenia z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75818) kwoty 5.000,00 zł na wydatki bieżące (rozdz. 75421)


  • przeznaczenia z rezerwy celowej na wypłaty odpraw i urlopów na poratowanie zdrowia dla pracowników samorządowych jednostek budżetowych kwoty 6.267,00 zł (rozdz. 75818) na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu (rozdz. 80110),§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2013r. wynosi:  • po stronie dochodów 68.355.993,26 zł

  • po stronie wydatków 72.206.453,26 zł

  • deficyt budżetu 3.850.460,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 95/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 19 CZERWCA 2013 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:08.07.2013 08:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak