ZARZĄDZENIE NR 76/2013

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 07 CZERWCA 2013 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z poźn.zm.)                 z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2013r. zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia realizowanych
w ramach
zadań własnych między innymi z tytułu przeznaczenia rezerwy ogólnej w kwocie 14.900,00 zł ( rozdz.75818) na:


  • dotacje celowe dotyczące realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2013r. w trybie pozakonkursowym (rozdz.85195) w kwocie 11.900,00 zł


  • zakup usług remontowych w kwocie 3.000,00zł ( rozdz.80104).§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2013r. wynosi:  • po stronie dochodów 67.262.993,26 zł

  • po stronie wydatków 71.113.453,26 zł

  • deficyt budżetu 3.850.460,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 76/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 07 CZERWCA 2013 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:02.07.2013 10:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak