ZARZĄDZENIE NR 70/2013

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 10 MAJA 2013 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 222 ust. 4 ,art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2013r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia:


1 realizowanych w ramach zadań własnych między innymi z tytułu :


  • przeznaczenia z rezerwy ogólnej kwoty 107.000,00 zł ( rozdz. 75818) na:

zakup usług remontowych w kwocie 100.000 zł ( 60016 ),

zakup usług remontowych w kwocie 7.000 zł ( 80110 ),


  • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.129.3.2013 z dnia 23 kwietnia 2013r. o kwotę 70.751,00 zł (rozdz. 85214) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,


2 realizowanych w ramach zadań zleconych z tytułu:


- zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.126.3.2013 z dnia 24 kwietnia 2013r. o kwotę 46.968,00 zł (rozdz. 85295) z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.
§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2013r. wynosi:


  • po stronie dochodów 67.262.993,26 zł

  • po stronie wydatków 71.113.453,26 zł

  • deficyt budżetu 3.850.460,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 70/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 MAJA 2013 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:03.06.2013 09:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:03.06.2013 09:48