ZARZĄDZENIE NR 62/2013

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 25 KWIETNIA 2013 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2013r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia m.in.:


  • realizowanych w ramach zadań własnych z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.114.5.2013 z dnia 17 kwietnia 2013r. o kwotę 120.112,00 zł (rozdz. 85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,


  • realizowanych w ramach zadań zleconych z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.147.1.2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. o kwotę 21.414,26 zł (rozdz. 01095) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w pierwszym okresie płatniczym 2013 roku,


  • realizowanych w ramach zadań zleconych z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.75.3.2013 z dnia 10 kwietnia 2013r. o kwotę 300,00zł (rozdz. 85219 ) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust.2 i 3 ww. ustawy.


§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2013r. wynosi:


  • po stronie dochodów 67.145.274,26 zł

  • po stronie wydatków 70.995.734,26 zł

  • deficyt budżetu 3.850.460,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 62/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 25 KWIETNIA 2013 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:03.06.2013 08:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:03.06.2013 09:29