ZARZĄDZENIE NR 45/2013

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 27 MARCA 2013 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z poźn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2013r. zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia, realizowanych
w ramach
zadań własnych z tytułu przeznaczenia z rezerwy ogólnej kwoty 31.000,00 zł ( rozdz. 75818) na :

  • wydatki majątkowe dot. zadań inwestycyjnych w rozdz. 60016 w kwocie 3.000,00 zł,

  • wydatki majątkowe dot. zadań inwestycyjnych w rozdz. 90095 w kwocie 28.000,00 zł.


§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2013r. wynosi:  • po stronie dochodów 66.929.969,00 zł

  • po stronie wydatków 70.780.429,00 zł

  • deficyt budżetu 3.850.460,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 45/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 MARCA 2013 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:18.04.2013 09:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak