Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji

zadań publicznych Miasta Lublińca

w terminie 4.04.2005r. - 31.12.2005r.

Data ogłoszenia: 25 luty 2005r.

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873) Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2005 roku.

Rodzaje wspieranych zadań.

A. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Obejmują działania popularyzujące sport masowy i rekreację, promujące prozdrowotną aktywność sportową, tworzące różnorodną ofertę sportową, wspierające powstawanie nowych klubów, ognisk i sekcji sportowych oraz rozwój, modernizację i utrzymanie miejskiej bazy sportowej.

Celem współpracy w 2005 roku jest zwiększenie dostępności do różnorodnej oferty zajęć sportowych, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym wśród dzieci i młodzieży, propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia, wspieranie działań promujących sport osób niepełnosprawnych.  Zadania te mogą być realizowane między innymi w  formie:

 

a)     uczestnictwa zawodników z klubów, ognisk i sekcji sportowych, reprezentantów Miasta w rozgrywkach sportowych, turniejach, olimpiadach i zawodach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,

b)    szkolenia w dyscyplinach sportowych w klubach i ogniskach sportowych,

c)     organizowania imprez i zawodów sportowych  na terenie Miasta,

d)    utrzymania i przygotowania  miejskiej bazy sportowej,

e)     organizowania zajęć rekreacyjnych ogólnie dostępnych dla mieszkańców Miasta,

f)       organizowania pozalekcyjnych, ogólnorozwojowych i korekcyjnych zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w placówkach szkolnych.

Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2004 – 145.500 PLN

Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2005 – 150.450 PLN, w tym:

- budżet Wydziału Edukacji, Kultury…UM –  140.450 PLN

- budżet Gminnego Programu Profilaktyki i Rozw. Probl. Alkoholowych – 10.000 PLN

Zasady i warunki przyznawania dotacji:

1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację  na realizację zadań powinny:

1) Posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki wyższej posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy.

2) Złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

3) Dotowana organizacja jest zobowiązana do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.

4)  Posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania.

5) Dotacja może być przyznana do wysokości 50% kosztów całości zadania.

6) Warunkiem spisania umowy jest dostarczenie przez organizację harmonogramu zadania oraz zweryfikowanego, uwzględniającego wysokość przyznanej dotacji, kosztorysu realizacji zadania.

7) Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z Art. 93 ust. 7 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. 2003 Nr 15 poz. 148), wykorzystanie przyznanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji.

2. Składanie ofert:

1)  Kompletne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie:

      do dnia 25 marca 2005r. do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego).

2)  Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:

1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności organizacji.

2.   Aktualny statut.

3.   Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2004 rok.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4.  Zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że organizacja ubiegająca się o dotację nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne lub zaświadczenie, że uzyskała zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawionych nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert.

5.   Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty, która została złożona w stanie niekompletnym. Złożenie oferty po terminie oraz braki formalne w złożonej ofercie wykluczają ją z dalszej procedury konkursowej.

3. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca.

2. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową.

Przy ocenie będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

a) merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania,

b) zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,

c) ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz

     efektywności wykonania,

d) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia tego podmiotu w realizacji zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich,   bazy materialnej,

e)  zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców miasta z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem,

f)  wykonanie i rozliczenie zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim,

g)  udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,

h)  zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.

3. Dotowane z budżetu miasta mogą być tylko zadania realizowane na terenie miasta Lublińca lub na rzecz jego mieszkańców. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy (np. praca wolontariuszy). We wniosku należy wyraźnie wskazać, jaką część środków stanowi wkład pozafinansowy.

4. Dotacji nie można wykorzystać na:

- prowadzenie działalności gospodarczej,

- realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Urząd Miejski,

- remonty z wyjątkiem obiektów komunalnych,

- projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,

- prowadzenie działalności politycznej,

- zadania będące już w trakcie realizacji.

5. WYKAZ WYDATKÓW POKRYWANYCH Z DOTACJI MIASTA

     NA REALIZACJĘ ZADAŃ:

1. Zakup usług i dóbr integralnie związanych z realizacją projektu – zadania.

2. Honoraria prelegentów, autorów, jurorów, sędziów zawodów sportowych.

3. Usługa wykonania i renowacji strojów, instrumentów muzycznych, przedmiotów o

wartości artystycznej, historycznej i pamiątkowej.

4. Usługi transportowe, naprawa taboru.

5. Usługi noclegowe i gastronomiczne.

6. Usługi medyczne, pielęgniarskie, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne.

7. Opłaty za media, czynsz.

8. Usługi poligraficzne, plastyczne.

9. Usługi wynajmu materiałów, przedmiotów, urządzeń, wyposażenia i sprzętu.

10. Usługi wynajmu obiektów.

11. Zapewnienie ochrony i porządku.

12. Opłata wpisowego i licencji zawodniczych.

13. Zakup nagród rzeczowych.

14. Zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia, strojów, przedmiotów pamiątkowych,

wyrobów artystycznych, instrumentów.

15. Zakup produktów żywnościowych.

16. Zakup paliwa.

17. Zakup sprzętu  sportowego.

18. Zakup sprzęt medycznego, rehabilitacyjnego, leków, środków czystości.

19. Zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem i remontami obiektów komunalnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1)  Kwota dotacji może ulec zmniejszeniu w przypadku zmiany budżetu miasta,

    zmniejszającej środki finansowe dla danego działu klasyfikacji budżetowej.

2)  Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

3)  Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna zakończyć się z dniem 31grudnia 2005 roku. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany

     jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania.

4)  Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

5)  Obowiązujący formularz oferty opublikowany jest w Dzienniku Ustaw Nr 193 poz.1891 z dnia 18 listopada 2003 r.

                                                                                    

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w terminie 4.04.2005r. - 31.12.2005r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:25.02.2005 12:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Kazuch
Data aktualizacji:05.03.2014 09:51