Podstawą prawną funkcjonowania przedszkola jest:

  • ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z 1996r, Nr 67 poz.329 , z póź. zm.);
  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997r. Nr 56, poz.357, z 1998r. Nr 106, poz.668 i Nr 162, poz.1118, z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 22, poz.291 i Nr 122, poz.1323 oraz z 2001r. Nr 111, poz.1194);
  • Rozporządzenie MEN z dnia 31.01.2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu (Dz.U. z 2002r. Nr 10 poz.96);
  • niniejszy statut.

§ 1

1. Organem prowadzącym jest gmina Lubliniec.

Nazwa przedszkola:

Przedszkole Miejskie Nr 6

ul. Powstańców Śląskich 48

42-700 Lubliniec

§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. Dz.U. Nr 14, poz.129, Dz.U. Nr 60, poz.642, Dz.U. Nr 2 z 2000r., poz.20).

2. Podstawowym celem przedszkola jest:

2.1. objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju;

2.2. stymulowanie rozwoju wychowanków, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci;

2.3. kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata;

2.4. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, prowadzenie zajęć wyrównawczych dla dzieci z problemami rozwojowymi;

2.5. współdziałanie z rodzicami wychowanków w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, udzielanie im pomocy i doradztwa w sprawach wychowawczych;

2.6. przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole;

2.7. przestrzeganie praw dziecka;

2.8. realizacja planu rozwoju placówki.

3. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i stałą opiekę w czasie pobytu w budynku przedszkolnym oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, a także pełne poczucie bezpieczeństwa powierzając każdą z grup zróżnicowanych pod względem wieku dzieci opiece jednej lub dwóch nauczycielek. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka dodatkowa osoby dorosłej na każde 10 dzieci.

4. Konieczne jest przestrzeganie przez rodziców bądź opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci. Dzieci mogą być odbierane również przez osoby dorosłe upoważnione przez rodziców lub opiekunów na piśmie, a w szczególnym przypadku telefonicznie po uprzednim powiadomieniu Dyrektora lub Nauczyciela.

Do zadań przedszkola należy:

1. kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,

2. rozpoznanie i uwzględnianie indywidualnych potrzeb dzieci, troska o zapewnienie im równych szans, umacnianie wiary we własne siły i w możliwość osiągania sukcesów,

3. stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności wychowanków, do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie,

4. rozwijanie wrażliwości moralnej dzieci, nauka odróżniania dobra i zła,

5. kształtowanie umiejętności, obserwacji otaczającego środowiska, rozumienie prostych zjawisk przyrody, rozwijanie ciekawości, zapoznanie z otoczeniem przyrodniczym, kulturowym i technicznym dziecka oraz tradycjami i zasadami ochrony środowiska,

6. rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i fantazji dzieci, uczenie ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej,

7. tworzenie warunków harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, nauka bezpiecznych i prozdrowotnych zachowań,

8. nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych,

9. integrowanie treści edukacyjnych,

10. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy,

11. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka,

12. współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej,

13. zapewnienie opieki dzieciom specjalnej troski,

14. podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej,

15. zapewnienie dzieciom przyjaznego i zdrowego otoczenia,

16. pobudzanie i zachęcanie dzieci do wyrażania własnych uczuć, do otwartego kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi.

17. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji zawarte są w programie rozwoju na lata 2001-2004 oraz w opracowywanych co roku programach działania.

§ 3

Organami przedszkola są:

1) Dyrektor

2) Rada Pedagogiczna

3) Rada Rodziców

A)

1. Dyrektora przedszkola wybiera organ prowadzący w trybie i spośród osób spełniających warunki określone w ustawie o systemie oświaty.

2. Dyrektor podejmuje decyzje w sprawach organizacyjnych, finansowych i kadrowych przedszkola, opracowuje program rozwoju i roczne programy działania, zatrudnia i zwalnia pracowników, prowadzi dokumentację przedszkola.

3. Dyrektor przedszkola w szczególności:

a) kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczyciela,

c) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działanie prozdrowotne,

d) ponosi odpowiedzialność za BHP w placówce,

e) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,

f) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zatwierdzonym przez organ prowadzący i ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie,

g) jest pracodawcą dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola,

h) współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,

i) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola,

j) opracowuje plan mierzenia jakości przedszkola i wykorzystuje otrzymane wyniki do dalszej pracy , przekazuje raport o jakości pracy placówki Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,

k) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

4. Dyrektora zastępuje wyznaczony przez niego, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną nauczyciel.

B)

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

4. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

5. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb.

6. Termin zebrania Rady Pedagogicznej oraz proponowany porządek zebrania powinien być podany 7 dni przed posiedzeniem.

7. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy Dyrektora przedszkola, z inicjatywy 1/3 członków Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, nauczyciela, Rady Rodziców.

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy placówki,

b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

c) przygotowanie projektu statutu przedszkola i jego zmian oraz uchwalenie go,

d) na wniosek rodziców kierowanie dziecka na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,

f) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

g) opracowanie programu rozwoju placówki.

9. Rada Pedagogiczna opiniuje:

a) organizację pracy przedszkola, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć oraz rozkład zajęć dodatkowych,

b) projekt planu finansowego przedszkola,

c) wnioski Dyrektora o przyznanie nagród, odznaczeń, wyróżnień,

d) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

e) pracę Dyrektora w związku z oceną jego działalności zawodowej,

f) występowanie do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie Dyrektora.

10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

11. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

12. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Członkowie Rady są zobowiązani zachować w tajemnicy wszelkie informacje, których ujawnienie mogłoby naruszyć czyjeś dobra osobiste.

13. Rada Pedagogiczna pod przewodnictwem społecznego zastępcy Dyrektora placówki opracowuje opinię o pracy Dyrektora a reprezentant Rady wybrany na posiedzeniu spośród kandydatów w trybie tajnym bierze udział w pracach komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora powołanej przez organ prowadzący.

C)

1. Rada Rodziców jest społecznie działającym organem placówki wybieranym przez zebranie ogólne rodziców.

2. Wyboru członków do Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń.

3. Rada Rodziców ustala ilość swoich członków na zebraniu ogólnym.

4. Rada Rodziców współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole, i ma prawo występowania do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola.

5. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności oraz wybiera przewodniczącego.

6. Zebrania Rady są protokołowane.

7. W zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor placówki oraz inne zaproszone osoby.

8. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust.5.

9. W przypadku konkursu na Dyrektora przedszkola zebranie ogólne Rodziców spośród zgłoszonych kandydatów do udziału w pracach komisji, w głosowaniu tajnym wybiera swojego przedstawiciela.

D)

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą dla dobra wychowanków i zapewniają wzajemną, bieżącą wymianę informacji.

2. W szczególności rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do:

a) znajomości zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale,

b) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka , jego zachowań i rozwoju,

c) wyrażenia i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola,

d) udziału w stałych spotkaniach w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

3. Przedszkole organizuje zebrania z rodzicami w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym. Oprócz zebrań organizowane są w przedszkolu: zajęcia otwarte, spotkania okolicznościowe - uroczystości, dni otwarte, spotkania popołudniowe całych rodzin itp.

4. Rozwiązywanie sporów między organami przedszkola prowadzi się drogą negocjacji.

§ 4

Organizacja przedszkola uwzględnia przepisy paragrafów 5-7.

§ 5

1. Podstawową jednostką przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

2. Liczba dzieci w oddziałach uzależniona jest od wielkości pomieszczeń i nie może przekraczać 25.

§ 6

1.Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz program wychowania przedszkolnego wybrany z zestawu programów przez Radę Pedagogiczną i dopuszczony do użytku w przedszkolu decyzją Dyrektora.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Na wniosek rodziców, w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe:

- religia,

- rytmika,

- język obcy,

- gimnastyka korekcyjna.

Długość trwania tych zajęć jest dostosowana do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

a) z dziećmi 3-4 letnimi około 15 minut

b) z dziećmi 5-6 letnimi około 30 minut.

4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

Przedszkole jest placówką składającą się z dwóch oddziałów obejmującą dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

§ 8

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany prze Dyrektora.

2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący po zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

3. W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności czas pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników, liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz terminy przerw w pracy przedszkola.

§ 9

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. Szczegółowy rozkład dnia w grupach określają odpowiedzialni za grupę nauczyciele. Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych i oczekiwań rodziców.

§ 10

1. Przedszkole czynne jest do 10 godzin dziennie, tj. od 6.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie krótszy niż 5 godzin.

2. Terminy przerw pracy przedszkola ustalane są z organem prowadzącym i zatwierdzane w arkuszu organizacyjnym pracy przedszkola na dany rok szkolny.

3. Przedszkole podczas wakacji może pełnić rotacyjny dyżur dla potrzeb dzieci z terenu miasta, w terminie ustalonym przez organ prowadzący. Pracownicy mogą pełnić dyżur w soboty, w terminie ustalonym przez organ prowadzący.

Przedszkole przygotowuje trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek. Dzieci w wieku 3-5 lat oraz dzieci 6-letnie przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie powinny korzystać z co najmniej 2 posiłków w tym obiadu.

4. Wysokość dziennej stawki żywieniowej oraz zasady zwrotu odpłatności za żywienie z powodu nieobecności dziecka ustala organ prowadzący. Rodzice lub opiekunowie dzieci ponoszą w związku z przebywaniem dziecka w przedszkolu opłatę stałą, której wysokość określa uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu.

Opłaty związane z pobytem dzieci w przedszkolu (opłata stała, opłata za wyżywienie) rodzice lub opiekunowie uiszczają w terminie określonym przez organ prowadzący.

Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki. Rodzice lub opiekunowie pokrywają koszt wydatków na zakup surowców niezbędnych do przygotowania posiłków.

§ 11

1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz pozostałych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 12

Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora.

§ 13

Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednej lub dwóch nauczycielek pracujących w układzie godzin podanych w arkuszu organizacyjnym.

Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest by nauczycielka prowadziła swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem placówki ma prawo wyrażenia opinii na temat doboru nauczyciela w oddziale dziecięcym.

§ 14

Przedszkole nie posiada oddziałów integracyjnych.

§ 15

Zakres zadań nauczycieli:

1. Nauczyciel ściśle współpracuje z domem rodzinnym wychowanków w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych.

Współdziałanie w sprawach wychowania i nauczania uwzględnia prawa rodziców (opiekunów) do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczącej dziecka, jego zachowania i rozwoju.

2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującym programem nauczania, odpowiada za jakość pracy.

3. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacji pedagogicznej zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. Obserwację pedagogiczną prowadzi się w arkuszach obserwacji dziecka 3 razy w roku. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.

4. Nauczyciel w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej współpracuje z psychologiem, logopedą, lekarzem i innymi specjalistami służącymi pomocą dziecku.

5. Nauczyciel przedszkola odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych wychowanków, tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowań, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, optymalnej aktywizacji dzieci poprzez rozwijanie ich własnej inicjatywy.

6. Nauczyciel szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa. Nauczyciel współpracuje z pozostałymi nauczycielami, na bieżąco realizuje zadania dodatkowe oraz włącza pracowników obsługowych do pomocy w realizacji procesu wychowawczo - dydaktycznego. Między nauczycielami każdej z grup powinna zachodzić pełna wymiana informacji dotycząca pracy w grupie.

7. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno - kulturalnej i przyrodniczej wzbogaconej o zasób własnych doświadczeń.

8. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej.

9. Nauczyciel odpowiada za powierzony mu sprzęt i pomoce dydaktyczne.

10. Nauczyciel zobowiązany jest do podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych i wzbogacania warsztatu pracy m. in. poprzez udział w kursach, warsztatach oraz innych formach doskonalenia.

§ 16

1. Przedszkole obejmuje opieką dzieci w wieku 3 - 6 lat.

2. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego do przedszkola może uczęszczać dziecko do ukończenia 10 roku życia.

3. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa organ prowadzący, na podstawie aktualnie obowiązującego prawa oświatowego.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka”.

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

- dzieci 6-letnie;

- dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących;

- dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności

bądź całkowitą niezdolność do pracy, a także dzieci rodzin zastępczych;

- dzieci obojga rodziców pracujących.

W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa niż limit miejsc Dyrektor w pierwszej kolejności przyjmuje:

a) dzieci 6-letnie;

b) dzieci rodziców pracujących;

c) dzieci matek samotnych.

3.1. Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - edukacyjnego uwzględniające zasadę:

a) podmiotowości dziecka;

b) zaspokajania potrzeb dziecka;

c) aktywności;

d)indywidualizacji;

e)integracji.

3.2. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków jeżeli:

a) dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres co najmniej 1 miesiąca, a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności;

b) rodzice bez podania przyczyny zalegają z opłatami za korzystanie z usług przedszkola za co najmniej 2 miesiące.

§ 17

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały 29 października 2002r.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej - dyrektor mgr Renata Rokosa

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:Zespół Obsługi Placówek Oświatowych ul. Droniowicka 27
Informację opublikował:Aleksandra Osiewicz
Data publikacji:11.07.2003 13:42
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Osiewicz
Data aktualizacji:20.10.2004 10:05