Rozdział 2a ustawy o dostępie do informacji publicznej określa zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej Wykorzystywanie przez osoby fizyczne,osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej,lub każdej jej części będącej w posiadaniu upoważnionych podmiotów niezależnie od sposobu jej utrwalenia/w postaci papierowej,elektronicznej,dźwiękowej,wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych,innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania dla którego informacja została wytworzona,stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej będących w posiadaniu Urzędu

Miejskiego w Lublińcu w celu ich ponownego wykorzystania.


Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:

1.udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM Lubliniec,

2.udostępniona w serwisie internetowym UM Lubliniec,

3.przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.


Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji

publicznych udostępnianych w BIP Urzędu Miejskiego w Lublińcu.


Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Urzędu Miejskiego w

Lublińcu nie zostały określone inne,odrębne warunki ponownego wykorzystywania,

osoby fizyczne,osoby prawne,jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości

prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są

zobowiązane do:

1.poinformowania o źródle,czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,

2.udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,

3.informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.


Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji

publicznych udostępnianych na wniosek

Urząd Miejski w Lublińcu określa warunki udostępniania informacji publicznych

w celu ponownego wykorzystywana odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje

je wnioskodawcy.


Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub

stanowiących bazę danych.

Urząd Miejski w Lublińcu zapewnia możliwość wykorzystania utworu lub bazy

danych,do celów komercyjnych i niekomercyjnych,tworzenia i rozpowszechniania

kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania

zmian i rozpowszechniania utworów zależnych pod warunkiem,że nie narusza to

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(DzU z 2006 Nr.90 poz.631 z późn.zm) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o

ochronie baz danych(DzU Nr.128 poz.1402 z późn.zm.) z zastrzeżeniem

praw przysługujących podmiotom trzecim.


Zasady odpowiedzialności Urzędu Miejskiego w Lublińcu


Urząd Miejski w Lublińcu nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie

udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający

obowiązujący porządek prawny.


Urząd Miejski w Lublińcu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie

informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie

wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do

wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi Miejskiemu w

Lublińcu.

Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego

wykorzystania.


1.Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania

następuje na wniosek w przypadkach gdy:

-informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji

Publicznej Urzędu Miejskiego w Lublińcu,

-wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach

innych niż zostały dla tej informacji określone.

2.Wniosek składa się na formularzu,którego wzór określił Minister Administracji i

Cyfryzacji Rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2012 roku (DzU poz.94).

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie

dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.Wzór wniosku do pobrania


W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku,wzywa się wnioskodawcę

do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od

dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki,nie później jednak niż w terminie 20 dni

od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe

jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni,po zawiadomieniu

wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Urząd Miejski w Lublińcu może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji

publicznej w celu ponownego wykorzystywania jeżeli przygotowanie informacji

publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych

kosztów.


Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w

celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego

wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.


Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji

publicznej w celu ponownego wykorzystywania,określenia warunków ponownego

wykorzystywania lub wysokości opłaty:

1.Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego

wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne

wykorzystywanie informacji publicznej może w terminie 14 dni od dnia

otrzymania oferty,złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie

do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Miejski w

Lublińcu w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania

informacji publicznej lub o wysokości opłat.

2.Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego

wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania

informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia

14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego(DzU z 2000

Nr.98 poz.1071 z późn.zm.) z tym że:

-odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni ,

-uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji

publicznej na podstawie art.23g ust.8 pkt.2 ustawy o dostępie do informacji

publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej,osoby prawnej lub jednostki

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,która posiada prawa autorskie,

jeżeli jest znana,albo licencjodawcy,od którego Urząd Miejski w Lublińcu uzyskał

dany utwór.

3.Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie

informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku -

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU Nr.153 poz.1270

z późn.zm) z tym że :

-przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia

otrzymania skargi,

-skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią

na skargę.


W zakresie nie objętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji

publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy

unormowane zostały z Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o

dostępie do informacji publicznej (DzU Nr.112 poz.1198 z późn.zm.).


Źródło informacji:Krzysztof Olczyk

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marcin Kazuch
Data publikacji:31.01.2013 10:56
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Kazuch
Data aktualizacji:01.02.2013 12:35