W jaki sposób można uzyskać informacje,które nie zostały udostępnione w BIP ?

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej,informacja publiczna,która

nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na

wniosek zainteresowanego (za wyjątkiem informacji prawnie chronionych, o

których mowa poniżej).

Udostępnienie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki „ nie później

niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna

nie może być udostępniona w tym terminie,podmiot obowiązany do jej

udostępnienia powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o

terminie,w jaki udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia

złożenia wniosku.


Informacja publiczna,która może być niezwłocznie udostępniona , jest

udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie,

wydrukowanie,przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informatyczny.


Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie

określonej we wniosku,podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia

pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji

zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja

może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku,jeżeli w terminie 14 dni

od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w

sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu,postępowanie o udostępnienie

informacji umarza się.


Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek,podmiot

obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze

wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia(wydruk,ksero dokumentacji,

przeniesienie danych na nośnik informatyczny) lub koniecznością przekształcenia

informacji w formę wskazaną we wniosku ,podmiot ten może pobrać od

wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.


Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o

udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze

decyzji administracyjnej.Kiedy dostęp do informacji publicznej jest ograniczony?

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na

zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o

ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.


Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na

prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to

nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne,mających

związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i

wykonywania funkcji,oraz przypadku,gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca

rezygnują z przysługującego im prawa.


W jaki sposób złożyć wniosek ?

Wniosek pisemny o udostępnienie informacji publicznej. Forma wniosku jest

dowolna. Można skorzystać z gotowego formularza. Podane przez

wnioskodawcę dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych(DzU z 2002,Nr.101 poz.926 z

późn.zm), wyłącznie w zakresie :zbierania,utrwalania i przechowywania.


Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać bezpośrednio

w Urzędzie Miejskim w Lublińcu-Referat ds.Obsługi Interesantów i Rady

Miejskiej( parter,pok.Nr.7 tel.(34) 3530100 w.103 )

Wnioski można także składać za pomocą poczty elektronicznej na adres:

um@lubliniec.pl

załącznik: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Źródło informacji :Krzysztof Olczyk


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marcin Kazuch
Data publikacji:31.01.2013 10:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Kazuch
Data aktualizacji:31.01.2013 10:48