PROCEDURA :INFORMACJA PUBLICZNA (udostępnienie informacji )


Symbol


1431 Udostępnianie informacji publicznej

WydziałKomórkaOpis sprawy


Udostępnienie informacji publicznej
Informacja publiczna,która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,jest udostępniana na wniosek.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

następuje w sposób i w formie zgodnej
z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Informacja publiczna,która może być niezwłocznie udostępniona,jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.


Kogo dotyczy


Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej.Wymagane dokumenty


Wniosek pisemny o udostępnienie informacji

publicznej. Forma wniosku jest dowolna. Można skorzystać z gotowego formularza.
W celu uzyskania odpowiedzi na wniosek
o dostęp do informacji publicznej nie są wymagane dane osobowe wnioskodawcy. Konieczne natomiast są dane kontaktowe np.,adres e-mail, na który zostanie przesłana odpowiedź. Podane przez wnioskodawcę dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 Nr.101 poz.926
z późn.zm.) wyłącznie w zakresie zbierania, utrwalania i przechowywania. Dane osobowe wymagane są natomiast w przypadku kiedy organ wydaje decyzję administracyjną
o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub umorzeniu postępowania. Jeśli wnioskodawca na etapie złożenia wniosku nie poda danych osobowych,to w przypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej, będzie proszony o ich uzupełnienie.


Miejsce składania pism


Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Lublińcu -Referat ds.

Obsługi Interesantów i Rady Miejskiej(parter,pok.Nr.7(34) 3530100 wew.103). Wnioski można także składać za

pomocą poczty,poczty elektronicznej na adres

um@lubliniec.pl lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Uwaga! Przesłanie wniosku za pomocą ESP powoduje

automatyczne generowanie danych osobowych

wnioskodawcy.


Termin i sposób załatwienia


Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje

bez zbędnej zwłoki,nie później jednak niż w terminie 14

dni od dnia złożenia wniosku.Jeżeli informacja publiczna

nie może być udostępniona w terminie 14 dni,podmiot

obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym

terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim

udostępni informację,nie dłuższym jednak niż 2 miesiące

od dnia złożenia wniosku.


Opłaty


Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na

wniosek,podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością

przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku

podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w

wysokości odpowiadającej tym kosztom.Podstawa prawna


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia

1997 r.(DzU Nr.78 poz.483 z późn.sprost.)

Ustawa z dnia 6 września 2001r, o dostępie do informacji

publicznej (DzU Nr.112 poz.1198 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r,o samorządzie gminnym

(DzU z 2001 r.Nr.142 poz.1591 z późn.zm.)

Uchwała Nr.336/XXXV/04 Rady Miasta Lublińca z dnia

28.09.2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta

Lublińca /Dz.Urz.Woj.Śl, z dnia 08.11.2004 r. Nr.106

poz.2981/


Tryb odwoławczy


Na decyzję w sprawie umorzenia postępowania o

udzielenie informacji publicznej lub na decyzję o odmowie

udostępnienia informacji publicznej, stronie przysługuje

prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lublińca w terminie

14 dni od dnia doręczenia decyzji. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie

informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed

sądami administracyjnymi /DzU Nr.153 poz.1270 z późn.

zm./ z tym że:

1/przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w

terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

2/skargę rozpatruje się w terminie 30 dni odo dnia

otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.


Inne informacje


Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w

zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych

tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę

przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o

osobach pełniących funkcje publiczne ,mających związek

z pełnieniem tych funkcji,w tym o warunkach powierzenia

i wykonywania funkcji,oraz przypadku,gdy osoba fizyczna

lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Procedura - Informacja Publiczna
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marcin Kazuch
Data publikacji:31.01.2013 10:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Kazuch
Data aktualizacji:31.01.2013 10:42