DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ


Źródła prawa w zakresie dostępu do informacji publicznej


1.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku

(DzU Nr.78 poz.483 z późn.sprost.)


Art.61

1.Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

2.Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów,z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

3.Ograniczenie prawa,o którym mowa w ust.1 i 2 może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochroną wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

4.Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust.1 i 2 określają ustawy a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.

2.Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej

(DzU Nr.112 poz.1198 z późn.zm.)

3.Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

(DzU z 2001 r. Nr.142 poz.1591 z późn.zm.)

Art.11 b

1.Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw

2.Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji,wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (DzU Nr.10 poz.68 )

5.Uchwała Nr.185/XIV/03 Rady Miasta Lublińca z dnia 30.10.2003 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublińca (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 15.12.2003 r. Nr.111 poz.

3410), Uchwała Nr.336/XXV/04 Rady Miasta Lublińca z dnia 28.09.2004 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublińca (Dziennik Urzędowy

Województwa Śląskiego z dnia 08.11.2004 r. Nr.106 poz.2981 )

6.Zarządzenie Nr.276/2009 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 11 grudnia 2009

w sprawie zasad i trybu publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej w

Urzędzie Miejskim w Lublińcu wraz z Regulaminem publikowania w BIP

Urzędu Miejskiego w Lublińcu.


Co to jest informacja publiczna ?

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w

rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym

w ustawie o dostępie do informacji publicznej (art.1 ust.1 ustawy o dostępie do

informacji publicznej)


Wyłączenie jawności informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej

Zgodnie z art.8 ust.5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w przypadku

wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej

podaje się zakres wyłączenia,podstawę prawną wyłączenia jawności oraz

wskazuje się organ lub osobę,które dokonały wyłączenia a w przypadku,o którym

mowa w art.5 ust.2 ustawy,podmiot,w interesie którego dokonano wyłączenia

jawności.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lublińcu znajdują się

informacje publiczne w których dokonano anonimizacji zawartych w nich danych

osobowych osób fizycznych.

Powyższe dotyczy następujących rodzajów dokumentów:

-protokoły organów kolegialnych-Rady oraz jej komisji;

-akty prawne stanowione przez organy gminy,ich projekty oraz rejestry;

-dane zawarte w rejestrach oraz wykazach.

Zakres wyłączenia:dane osobowe osób fizycznych, w szczególności:imię i

nazwisko,adres zamieszkania,zameldowania,opis sytuacji życiowej,opis sytuacji

majątkowej, itp.

Podstawa prawna : ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych

osobowych(DzU z 2002 r. Nr.101 poz.926 z późn.zm.)

Organ dokonujący wyłączenia :Burmistrz Miasta Lublińca.

Podmioty, w interesie których dokonano wyłączenia jawności : osoby fizyczne


Kto jest zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej ?

Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są władze publiczne oraz

inne podmioty wykonujące zadania publiczne,będące w posiadaniu tych

informacji (art.4 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej)


Kto jest uprawniony do dostępu do informacji publicznej ?

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej,zwane dalej

„prawem do informacji publicznej” ( art.2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji

publicznej).

Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać

wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Uzyskanie informacji przetworzonej jest możliwe w takim zakresie, w jakim jest

to szczególnie istotne dla interesu publicznego.


Tryb udostępniania informacji publicznej

1.Biuletyn Informacji Publicznej.

2.Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących

z wyborów powszechnych.

3.W drodze wyłożenia lub wywieszenia informacji w miejscach ogólnie

dostępnych,albo też przez zainstalowane w tych miejscach urządzenia

umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją( forma fakultatywna)

4.Informacja publiczna,która może być niezwłocznie udostępniona,jest

udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

5.Informacja publiczna,która nie została udostępniona w BIP jest udostępniana

na wniosek.

Informacja na wniosek zostaje udzielona w sposób i w formie zgodnej z

wnioskiem,chyba że środki techniczne , którymi dysponuje urząd nie

umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we

wniosku. Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki,

nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli

informacja nie może być udzielona w tym terminie urząd powiadamia o

powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację,nie

dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Co to jest Biuletyn Informacji Publicznej ?

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej,podmioty władzy

publicznej zostały zobowiązane do utworzenia Biuletynu Informacji

Publicznej (BIP),który jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym.

BIP tworzy się w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w

postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

BIP istnieje jedynie w formie elektronicznej,oznacza to między innymi stałą

dostępność do informacji – z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.


W jaki sposób uzyskać informację nieudostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej ?

Dostęp do informacji nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej


zobacz także:

Procedura : Informacja publiczna (udostępnienie informacji publicznej)


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podstawowe informacje w zakresie dostepu do informacji publicznej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marcin Kazuch
Data publikacji:31.01.2013 10:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Kazuch
Data aktualizacji:31.01.2013 10:36