Protokół Nr  29 / 2012

z posiedzenia  Komisji Oświaty, Sportu, Kultury  i Turystyki

odbytego w dniu 19 grudnia  2012 r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Zatwierdzenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.     Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Lublińcu.

5.     Analiza projektu uchwały budżetowej miasta na 2013 r. i podsumowanie pracy komisji.

6.     Skarga złożona przez Panią Aleksandrę Dyla-Varlamov Grupa- Eventowa.pl na panią Halinę Pagwet dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3.

    7.    Sprawy bieżące.

Ad.  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

Posiedzenie otworzył  Przewodniczący Komisji Oświaty radny Jerzy Orszulak.  Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne.  Obecnych 7 radnych.

Ad.  2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia  7 głosów „za”. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Komisja przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia. Głosowało 7 radnych. Oddano 7 głosy „za”.

Ad. 4  Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji: powiedział, że na posiedzenie komisji nie wpłynęły projekty uchwał. Następnie stwierdził, iż przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia.  

   

Ad. 5 Analiza projektu uchwały budżetowej miasta na 2013 r. i podsumowanie pracy
       komisji.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że dzisiejszym posiedzeniu komisja będzie  analizować projektu uchwały budżetowej miasta na 2013 r., następnie dodał, że na posiedzenie przybył Burmistrz Miasta w związku z czym poprosił Burmistrza o zabranie głosu w sprawie budżetu.

Burmistrz Miasta: przedstawił zebranym projekt budżetu miasta  na 2013 r., dodał że rok 2013 r. jest trudny z punktu widzenia trwającego kryzysu. Następnie stwierdził, iż zasadniczą częścią budżetu są wydatki na oświatę, które z roku  na rok rosną. Jednocześnie przywołał sytuację w przedszkolach na terenie miasta ze wskazaniem, że coraz więcej w Lublińcu powstaje prywatnych przedszkoli które miasto będzie dotować z mocy prawa. Jednocześnie omówił główne inwestycje w placówkach oświatowych miasta Lublińca, że wskazaniem na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lublińcu.

Przewodniczący Komisji: zapytał o sprawę dokończenia remontu w MDK w zakresie pomieszczeń piwnicznych?      

Radny Roman Marciniak: podniósł, że nawierzchnia oraz chodnik ul. Słonecznej jest w bardzo złym stanie. Jednocześnie stwierdził, iż ulica Słoneczna  nadje się do remontu. 

Burmistrz Miasta: stwierdził, że realizacja inwestycji w mieście w tym poruszanych  uzależniona jest m.in. od wpływu środków zewnętrznych oraz sprzedaży mienia które w obecnej chwili trudno przewidzieć. Następnie stwierdził, iż będzie dla miasta sporządzona analiza ruchu, która pozwoli określić potrzeby i środki na inwestycje drogowe w mieście.

Przewodniczący Komisji: oświadczył, że Przedszkole Miejskie przy ul. Sądowej oraz Przedszkole nr 4 wymagają remontu.

Burmistrz Miasta: stwierdził, że w każdym roku odpowiednio remontuje się poszczególne przedszkola w mieście Lublińcu. Jednocześnie dodał, że obecna sytuacja na rynku przedszkolnym w szczególności powstawanie prywatnych przedszkoli  oraz nadchodzący niż demograficzny będzie musiał być brany pod uwagę w zakresie planowanych inwestycji w przedszkolach.

Skarbnik Miasta: omówiła zebranym projekt budżetu miasta na 2013 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej miasta.    

Przewodniczący: zapytała zebranych czy mają pytania? Pytań nie było. Stwierdził, że przystępujemy do głosowania nad uchwałami dot. projektu budżetu na 2013 r. .

Głosowało 7 radnych. Oddano 6 głosów „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”.

Przewodniczący: stwierdził, że projekt budżetu zaopiniowano pozytywnie.

  

Ad. 6 Skarga złożona przez Panią Aleksandrę Dyla-Varlamov Grupa- Eventowa.pl na panią Halinę Pagwet dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3. 

Przewodniczy Komisji: stwierdził, że kolejnym punktem posiedzenia jest sprawa rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Aleksandrę Dyla-Varlamov Grupa- Eventowa.pl na panią Halinę Pagwet dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3. Następnie stwierdził, że na posiedzenie komisji przybyła strona skarżąca tj. Pani Aleksandra Dyla, którą poprosił o zabranie głosu w przedmiocie skargi.  

Pani Aleksandra Dyla: podniosła, że podtrzymuje zarzutu podniesione w swojej skardze na  Dyrektora SP 3. Następnie stwierdziła, że skarga jest efektem złej współpracy lub jej braku ze strony Pani Dyrektor SP 3. Jednocześnie skarżąca wskazała, iż w SP 3 realizuje zlecone zajęcia dydaktyczne na co posiada stosowną umowę z tut. Urzędem w związku z czym uważa, że taka umowa  wiąże również dyrektora szkoły oraz pracowników szkoły i uprawnia do prowadzenia stosownych zajęć. Ponadto podnosi, że podobne zajęcia realizowane są w SP 1, gdzie nie ma żadnych problemów z dyrekcją  czy pracownikami szkoły w ramach wzajemnej współpracy.               

Radny Gabriel Podbioł: stwierdził, że jako nauczyciel szkoły zna sprawę od innej strony takiej, iż to Pani Aleksandra Dyla nie wykazywała się chęcią współpracy. Następnie dodał, że gospodarzem szkoły jest jej dyrektor w związku z czym to skarżąca winna porozumieć się z dyrekcją w zakresie realizacji swoich zajęć a nie traktować szkoły jak swojej prywatnej własności. Ponadto sama realizacja zajęć częsty brak opieki i nadzoru na dziećmi oraz brak organizacji pracy świadczyć może o samej skarżącej.

Pani Aleksandra Dyla: podniosła, że nie widzi potwierdzenia stawianych pod jej adresem zarzutów, dodaje że jako firma i osoba ma dobra reputację a przydzielone jej  zadania realizuje właściwe.

Radny Roma Marciniak: stwierdził, że szkoła jest obiektem publicznym, a nie prywatnym w którym ponadto obowiązują określone przepisami prawa zasady BHP. Radny podnosi, że skarżąca oraz jej pracownicy winni przestrzegać zasad BHP oraz dyscypliny pracy w miejscu prowadzonych zajęć czyli w SP 3.

Radny Krzysztof Gembała: stwierdził, że  wszystko dotyczy braku współpracy czyli wzajemnego porozumienia dwóch zwaśnionych stron skarżącej i  dyrektora SP 3. Jednocześnie stwierdza, że zawsze należy poszukiwać porozumienia i sprawy strać się rozstrzygać w drodze kompromisu.

Radna Renata Pilawa:  stwierdził, że jako nauczyciel z ponad 40 letnim doświadczeniem, podnosi, że za szkołę jest w pełni odpowiedzialny dyrektor szkoły a skarżąca jest tylko gościem w takiej szkole i winna przestrzegać ustalonych tam zasad. Następnie dodaje, że to  skarżąca korzysta tylko z pomieszczeń szkoły okresowo na zasadzie umowy cywilnoprawnej a za wszystko i tak odpowiedzialność ponosi dyrektor w związku z czym skarżąca winna porozumieć się z dyrekcją przy zachowaniu zasad panujących w SP 3.

Przewodniczy Komisji: stwierdził, że sprawa jest skomplikowana w związku z czym komisja będzie musiała dogłębnie zapoznać  się z jej przedmiotem.

Radna Renata Pilawa:  zapytała, czym się zajmuje firma skarżącej?

Pani Aleksandra Dyla: stwierdziła, że kształceniem i szkoleniami.

Wiceprzewodniczący Rady Radny Ryszard Kozok: podniósł, aby skarżąca przemyślała możliwość wycofania skargi i podjęła próbę porozumienia z dyrekcją SP 3.

Pani Aleksandra Dyla: stwierdziła, że po przemyśleniu sprawy oświadcza, że wycofuje swoja skargę.

Przewodniczy Komisji: poprosił, aby skarżąca wycofała swoja skargę na piśmie które wniesie w terminie do najbliższej sesji Rady.

Pani Aleksandra Dyla: stwierdziła, że uczyni to niezwłocznie czyli jeszcze dzisiaj.

        

Przewodniczy Komisji: podniósł, aby w świetle wycofania skargi przez skarżącą przegłosować formalnie przedmiotową sprawę skargową w zakresie wycofania skargi.    

  

Przewodniczący: zapytała zebranych czy mają pytania? Pytań nie było. Stwierdził, że przystępujemy do głosowania.

Głosowało 7 radnych. Oddano 7 głosów „za”.

      

Ad. 7  Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji : zapytał zebranych czy mają do omówienia sprawy bieżące? Spraw bieżących nie przedstawiono.

         Na tym posiedzenie zakończono.

       

Przewodniczący Komisji:                               

                                                                           

                                                                                     Jerzy Orszulak                                                                

                                                                                         

Protokołował

Tomasz Kucharski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 29 / 2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki odbytego w dniu 19 grudnia 2012 r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:24.01.2013 14:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak