ZARZĄDZENIE NR 221/2012

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 21 GRUDNIA 2012 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z poźn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2012r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia realizowanych w ramach zadań własnych m.in. z tytułu zwiększenia dochodów o kwotę 63.217,00 zł (rozdz. 75802) na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyznania kwoty ze środków rezerwy subwencji ogólnej.


§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2012r. wynosi:


  • po stronie dochodów 67.774.893,42 zł

  • po stronie wydatków 71.548.208,42 zł

  • deficyt budżetu 3.773.315,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 221/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 21 GRUDNIA 2012 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:09.01.2013 10:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:09.01.2013 10:59