ZARZĄDZENIE NR 217/2012

         BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 17 GRUDNIA 2012 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z poźn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2012r. zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia realizowanych
w ramach
zadań własnych między innymi z tytułu przeznaczenia z rezerwy ogólnej kwoty 11.000,00 zł (rozdz. 75818) z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego (rozdz. 92601).


§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2012r. wynosi:  • po stronie dochodów 68.729.870,42 zł

  • po stronie wydatków 73.297.228,42 zł

  • deficyt budżetu 4.567.358,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 217/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:08.01.2013 08:17
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:09.01.2013 11:00