ZARZĄDZENIE NR 203/2012

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 28 LISTOPADA 2012 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z poźn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2012r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia realizowanych w ramach zadań zleconych m.in. z tytułu :


 • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w Katowicach
  Nr FBI.3111.390.1.2012 z dnia 14 listopada 2012r. o kwotę
  1.957,00 zł (rozdz. 85195)
  z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,


 • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w Katowicach
  Nr FBI.3111.384.3.2012 z dnia 15 listopada 2012r. o kwotę
  16,000,00 zł (rozdz. 85203)
  z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dokonywane jest na wniosek Wydziału Polityki Społecznej w związku ze zmianą średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji przypadającej na osobę,

§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2012r. wynosi:


 • po stronie dochodów 68.768.937,42 zł

 • po stronie wydatków 73.336.295,42 zł

 • deficyt budżetu 4 567 358,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 203/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 LISTOPADA 2012 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:13.12.2012 12:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:13.12.2012 12:24