ZARZĄDZENIE NR 194/2012

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 15 LISTOPADA 2012 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z poźn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2012r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia realizowanych
między innymi w ramach
zadań własnych z tytułu :


 • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
  Nr FBI.3111.309.3.2012 z dnia 26 października 2012r. o kwotę
  2.333,00 (rozdz. 85213)
  z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,


 • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
  Nr FBI.3111.229.7.2012 z dnia 30 października 2012r. o kwotę
  23.642,00 zł (rozdz. 85216)
  z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,


§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2012r. wynosi: • po stronie dochodów 68.952.899,42 zł

 • po stronie wydatków 73.520.257,42 zł

 • deficyt budżetu 4.567.358,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 194/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 15 LISTOPADA 2012 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:06.12.2012 13:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:06.12.2012 13:15