ZARZĄDZENIE  NR  198/04

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  30 GRUDNIA  2004  ROKU

w sprawie:  zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  – o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz   art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148,  z późn. zm. )  z a r z ą d z a,  co następuje:

§  1

W związku z Zarządzeniem  Burmistrza Miasta Nr  197/04 z dnia 30grudnia 2004 r.  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004r.  oraz w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu - dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004r.

 

1. W Zał. Nr 5, 9  – wydatki na zadania własne

Dział

Rozdz.

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ]

1.695.865,-

13.000,-

13.000,-

1.965.865,-

60016

Drogi publiczne gminne

1.453.250,-

13.000,-

13.000,-

1.453.250,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

973.250,-

13.000,-

13.000,-

973.250,-

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5.039.747,-

2.540,-

2.540,-

5.039.747,-

75023

Urzędy gmin

4.433.098,-

2.540,-

2.540,-

4.433.098,-

4210

Zakup materiałów
 i  wyposażenia

136.859,-

2.540,-

-

134.319,-

4260

Zakup energii

48.740,-

-

2.540,-

51.280,-

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

4.930.658,-

7.500,-

7.500,-

4.930.658,-

90095

Pozostała działalność

3.575.358,-

7.500,-

7.500,-

3.575.358,-

4270

Zakup usług remontowych

374.730,-

7.500,-

-

367.230,-

4300

Zakup usług pozostałych

243.600,-

-

7.500,-

251.100,-

1

2

3

4

5

6

7

8

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

39.236.790,-

23.040,-

23.040,-

39.236.790,-

§ 2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2004r. wynosi:

-  po  stronie  dochodów       42.398.941,-zł

-  po stronie  wydatków         43.506.093,-zł

-  deficyt  budżetu                   1.107.152,-zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 198/04 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 GRUDNIA 2004 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2004 rok.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:25.01.2005 13:52
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:14.11.2011 13:16