ZARZĄDZENIE NR 188/2012

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 02 LISTOPADA 2012 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z poźn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2012r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia :


- realizowanych w ramach zadań własnych m.in. z tytułu :


 • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w Katowicach
  Nr FBI.3111.74.13.2012 z dnia 25 października 2012r. o kwotę
  32.042,00 zł (rozdz. 85295)
  z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,


 • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w Katowicach
  Nr FBI.3111.244.8.2012 z dnia 26 października 2012r. o kwotę
  21.184,00zł (rozdz. 85305)
  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011r.
  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,


 • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w Katowicach
  Nr FBI.3111.72.9.2012 z dnia 29 października 2012r. o kwotę
  82.077,00zł (rozdz. 85415)
  z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90c ustawy o systemie oświaty,


- realizowanych w ramach zadań zleconych z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w Katowicach Nr FBI.3111.13.75.2012 z dnia 19 października 2012r. o kwotę 1.200,00 zł (rozdz. 85295) z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej wysokości 100,00 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2012r. wynosi:


 • po stronie dochodów 68 926.924,42 zł

 • po stronie wydatków 73 494.282,42 zł

 • deficyt budżetu 4 567 358,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 188/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 02 LISTOPADA 2012 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:20.11.2012 13:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:20.11.2012 13:03