ZARZĄDZENIE NR 186/2012

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

 Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z poźn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2012r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia :


- realizowanych w ramach zadań własnych m.in. z tytułu :


 • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w Katowicach
  Nr FBI.3111.231.3.2012 z dnia 12 października 2012r. o kwotę
  28.386,00zł (rozdz. 85219)
  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012,


 • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w Katowicach
  Nr FBI.3111.212.12.2012 z dnia 19 października 2012r. o kwotę
  37.948,00zł (rozdz. 85415)
  z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”,


 • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w Katowicach
  Nr FBI.3111.230.7.2012 z dnia 23 października 2012r. o kwotę
  228.359,00zł (rozdz. 85214)
  z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej
  z budżetu państwa, zgodnie postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,


- realizowanych w ramach zadań zleconych z tytułu :


 • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w Katowicach
  Nr FBI.3111.209.5.2012 z dnia 10 października 2012r. o kwotę
  248,00 zł (rozdz. 85195)
  z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,


 • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w Katowicach
  Nr FBI.3111.89.7.2012 z dnia 19 października 2012r. o kwotę
  11.386,22 zł (rozdz. 01095)
  z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa ,śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w drugim okresie płatniczym 2012r.

§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2012r. wynosi:


 • po stronie dochodów 68 790.421,42 zł

 • po stronie wydatków 73 357.779,42 zł

 • deficyt budżetu 4 567 358,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 186/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:20.11.2012 12:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:20.11.2012 12:55