ZARZĄDZENIE NR 177/2012

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2012 R.
w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z poźn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2012r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia :


- realizowanych w ramach zadań własnych z tytułu zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 470,00zł (rozdz. 80195) na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w Katowicach Nr FBI.3111.228.3.2012 z dnia 14 września 2012r. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.- realizowanych w ramach zadań zleconych z tytułu zmniejszenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.95.18.2012 z dnia 21 września 2012r. o kwotę 278,00 zł (rozdz.85213) dotyczącego składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.


§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2012r. wynosi:


  • po stronie dochodów 68 463 121,20 zł

  • po stronie wydatków 73 030 479,20 zł

  • deficyt budżetu 4 567 358,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 177/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2012 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:12.10.2012 09:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:06.12.2012 13:37