ZARZĄDZENIE NR 173/2012

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2012 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z poźn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2012r. zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia realizowanych
w ramach
zadań własnych między innymi z tytułu przeznaczenia z rezerwy celowej na wypłaty odpraw
i urlopów na poratowanie zdrowia dla pracowników samorządowych jednostek budżetowych kwoty 100.300,00 zł (rozdz. 75818) z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej oraz wynagrodzeń za urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach miejskich w Lublińcu (rozdz. 80104),

§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2012r. wynosi:  • po stronie dochodów 68.567.740,91 zł

  • po stronie wydatków 73.431.163,91 zł

  • deficyt budżetu 4.863.423,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 173/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2012 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:12.10.2012 08:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:06.12.2012 13:34