Statut Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu

Podstawą prawną funkcjonowania przedszkola jest:

  • ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. Nr 67, poz.329, z póź. zm.);
  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997r., Nr 56, poz. 357, z póź. zm.);
  • ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z póź. zm.);
  • inne ustawy oraz akty wykonawcze;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowego statutu przedszkola publicznego (Dz.U. Nr 61 z 2001r., poz.624);
  • niniejszy statut.

§ 1

Organem prowadzącym jest Gmina Lubliniec.

Nazwa przedszkola:

Przedszkole Miejskie Nr 4

ul. Hajdy Wawrzyńca 20

42-700 Lubliniec

§ 2

Przedszkole czynne jest do 9,5 godzin dziennie, tj. od 6.30 do 16.00 od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.

Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są z organem prowadzącym i zatwierdzane w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.

Przedszkole w okresie wakacji może pełnić rotacyjny dyżur dla potrzeb dzieci z terenu miasta, w terminie ustalonym przez organ prowadzący. Przedszkole może pełnić dyżury w soboty, w terminie ustalonym przez organ prowadzący. Pracownicy mogą pełnić dyżur w wyznaczonym przedszkolu.

Przedszkole przygotowuje 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek. Dzieci w wieku 3 - 5 lat oraz dzieci 6 - letnie przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie powinny korzystać z trzech posiłków.

Rodzice lub opiekunowie dziecka pokrywają koszt wydatków na zakup surowców niezbędnych do przygotowania posiłków.

Wysokość dziennej stawki żywieniowej oraz zasady zwrotu odpłatności za żywienie z powodu nieobecność dziecka w przedszkolu ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców.

Rodzice lub opiekunowie ponoszą w związku z przebywaniem dziecka w przedszkolu opłatę stałą, której wysokość określa uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu.

Opłaty związane z pobytem dzieci w przedszkolu (opłata stała, opłata za wyżywienie) rodzice lub opiekunowie uiszczają w terminie określonym przez organ prowadzący.

Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki. Koszty wyżywienia personelu kuchennego pokrywane są w ramach środków finansowych gminy.

W przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (np. języki obce, rytmika, itp.) według następujących zasad:

a) udział dziecka w takich zajęciach zależy od dobrowolnej decyzji rodziców lub opiekunów;

b) terminy zajęćc) dodatkowych, wysokośćd) opłat oraz zasady zwrotu podawane są na zebraniu z rodzicami, inaugurującym rok szkolny;

e) wpłaty za zajęcia dodatkowe dokonywane są w terminie wnoszenia opłaty stałej i opłaty za wyżywienie, zasady zwrotu opłat za zajęcia dodatkowe w przypadku długiej nieobecności dziecka w przedszkolu ustala Dyrektor z Radą Rodziców.

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3

Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstaw programowych. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

§ 4

Podstawowym celem przedszkola jest:

1) objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju;

2) stymulowanie rozwoju wychowanków;

3) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata;

4) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

5) przygotowanie dzieci do nauki szkolnej;

6) rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i fantazji dzieci, uczenie ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

§ 5

Do zadań przedszkola należy:

1) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej;

2) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;

3) budzenie wrażliwości estetycznej i zdolności artystycznych dzieci;

4) nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych;

5) integrowanie treści edukacyjnych;

6) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy;

7) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka;

8) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej;

9) zapewnienie opieki dzieciom specjalnej troski;

10) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i językowej.

§ 6

1. Na wniosek rodziców przedszkole organizuje dla dzieci nieodpłatne lekcje religii.

2. Dzieciom nie uczęszczającym na religię zapewnia się w tym czasie opiekę nauczyciela.

§ 7

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę, powierzając każdą grupę wiekową opiece jednej lub dwóch nauczycielek.

2. W trakcie zajęć3. poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 10 dzieci - jedna osoba dorosła.

4. W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci. Dzieci mogą być5. odbierane również przez osoby dorosłe upoważnione przez rodziców bądź opiekunów na piśmie, a w szczególnym przypadku telefonicznie po uprzednim powiadomieniu Dyrektora lub nauczyciela.

6. Osoba odbierająca dziecko nie może być7. pod wpływem alkoholu.

§ 8

Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednej lub dwóch nauczycielek pracujących w układzie godzin podanych w arkuszu organizacyjnym.

Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest by nauczycielka prowadziła swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.

Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem placówki ma prawo wyrażania opinii na temat doboru nauczyciela w oddziale dziecięcym.

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 9

Organami przedszkola są:

1) Dyrektor,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców.

§ 10

Dyrektor przedszkola wybiera organ prowadzący w trybie i spośród osób spełniających warunki określone w ustawie o systemie oświaty.

Dyrektor przedszkola w szczególności:

a) kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz;

b) opracowuje organizację mierzenia jakości pracy placówki i wykorzystuje otrzymane wyniki do dalszej pracy placówki, a raport z mierzenia jakości przekazuje Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;

c) sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczycieli;

d) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działanie prozdrowotne;

e) ponosi odpowiedzialnośćf) za BHP w placówce;

g) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;

h) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zatwierdzonym przez organ prowadzący i ponosi odpowiedzialnośći) za ich wykorzystanie;

j) jest pracodawcą dla zatrudnionych w placówce nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;

k) występuje z wnioskami, po zaciągnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;

l) współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców;

m) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, informacje o działalności przedszkola oraz przekazuje raport o jakości pracy placówki;

n) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

Dyrektora zastępuje wyznaczony przez niego, za zgodą Rady Pedagogicznej nauczyciel.

§ 11

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola.

W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jego przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady.

Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb.

Termin zebrania Rady oraz proponowany porządek zebrania powinien być podany na 7 dni przed posiedzeniem.

Inicjatorem zebrań Rady Pedagogicznej może być: Dyrektor, organ prowadzący, organ nadzoru pedagogicznego lub co najmniej 1/3 członków Rady.

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

a) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz jego zmian i uchwalenie;

b) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

d) na wniosek rodziców kieruje dziecko do poradni psychologiczno - pedagogicznej, a także podejmuje uchwały o skreśleniu dziecka z listy wychowanków, po spełnieniu warunków znajdujących się w paragrafie 23;

e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

f) opiniowanie wniosków Dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

g) występowanie do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie Dyrektora;

h) opracowanie programu rozwoju placówki.

Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów obecności co najmniej połowy jej członków.

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Członkowie Rady są zobowiązani zachować w tajemnicy wszelkie informacje, których ujawnienie mogłoby naruszyć czyjeś dobra osobiste.

§ 12

Rada Rodziców jest społecznie działającym organem placówki, wybieranym przez ogół rodziców.

Wyboru członków do Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców, na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń.

Rada Rodziców współdziała z placówką w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole i ma prawo występowania do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego.

Zebrania Rady są protokołowane.

W zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć, z głosem doradczym, Dyrektor placówki oraz inne osoby zaproszone.

W celu wspierania statutowej działalności przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 5.

W przypadku konkursu na Dyrektora przedszkola podczas zebrania ogólnego spośród zgłoszonych kandydatów, w głosowaniu tajnym rodzice wybierają swojego przedstawiciela do prac komisji konkursowej.

§ 13

Organy przedszkola współdziałając ze sobą dla dobra wychowanków i zapewniają wzajemną, bieżącą wymianę informacji.

W szczególności rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do:

a) znajomości zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale;

b) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowań i rozwoju;

c) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola;

d) udziału w stałych spotkaniach w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

e) formy współpracy z rodzicami:

- zebrania ogólne i grupowe

- konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem i nauczycielami

- kąciki dla rodziców

- zajęcia otwarte

- uroczystości przedszkolne

Przedszkole organizuje zebrania z rodzicami w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.

Rozwiązywanie sporów między organami rozstrzyga się drogą negocjacji.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 14

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Przedszkole jest placówką dwuoddziałową.

§ 15

Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez Dyrektora.

Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności czas pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników, liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz terminy przerw pracy przedszkola.

§ 16

Liczbę miejsc w przedszkolu określa organ prowadzący w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną.

Przedszkole obejmuje opieką dzieci od 3 - 6 lat.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „karta zgłoszenia dziecka”.

Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa organ prowadzący na podstawie aktualnie obowiązującego prawa oświatowego.

W przypadku gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa niż limit miejsc, Dyrektor w pierwszej kolejności przyjmuje:

a) dzieci 6-letnie;

b) dzieci rodziców pracujących;

c) dzieci samotnie wychowujących matek;

d) inne wynikające z zarządzenia.

§ 17

Podstawową jednostką przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

Liczba dzieci w oddziałach zgodnie z orzeczeniem sanepidu i organu prowadzącego nie powinna przekraczać - 25, a liczba miejsc w przedszkolu - 50.

§ 18

Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie podstawy programowej opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz programu wychowania w przedszkolu dopuszczonego do użytku przez Dyrektora.

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną.

Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych.

§ 19

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego, do przedszkola może również uczęszczać dziecko, które nie ukończyło 10 lat.

§ 20

Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - edukacyjnego uwzględniając zasadę:

a) zaspokajania potrzeb dziecka;

b) aktywności;

c) indywidualizacji;

d) integracji.

§ 21

Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, Dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków jeżeli:

dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres co najmniej 1 miesiąca, a rodzice nie zgłoszą przyczyny jego nieobecności;

rodzice bez podania przyczyny zalegają z opłatami za korzystanie z usług przedszkola za co najmniej 2 miesiące.

§ 22

Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

a) dwie sale zajęćb) ,

c) dwie łazienki,

d) kuchnię,

e) pomieszczenia administracyjno - gospodarcze.

Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z podwórka (ogrodu) przedszkolnego z urządzeniami do zabaw, dostosowanymi do wieku dzieci.

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 23

1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz pozostałych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 24

1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków, tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowań, dąży do pobudzania procesów rozwojowych, optymalnej aktywizacji dzieci poprzez rozwijanie ich własnej inicjatywy.

2. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób własnych doświadczeń.

3. Nauczyciel w swojej pracy dydaktyczno - wychowawczej współpracuje z psychologiem, lekarzem logopedą i innymi specjalistami służącymi dziecku pomocą.

4. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy, prowadzi obserwację pedagogiczną dwa razy w ciągu roku wg arkusza obserwacji dziecka.

5. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej.

6. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.

7. Nauczyciel odpowiada za powierzony mu sprzęt i pomoce dydaktyczne.

8. Nauczyciel ściśle współpracuje z domem rodzinnym wychowanków w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych.

9. Nauczyciel zobowiązany jest do podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych i wzbogacania warsztatu pracy poprzez udział w kursach, warsztatach oraz innych formach doskonalenia a także odpowiada za jakość pracy.

§ 25

1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno - obsługowych:

a) w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi;

b) ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości;

c) szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor przedszkola i przechowuje w teczkach akt osobowych.

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 26

Przedszkole jest jednostką budżetową, pokrywającą swoje wydatki z budżetu miasta.

Placówka może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł.

Zasady tworzenia oraz gospodarowanie tymi środkami określają odrębne przepisy.

§ 27

Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy, którego projekt przygotowuje Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną.

Plan finansowy zatwierdza organ prowadzący.

§ 28

Dyrektor przedszkola działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań na podstawie udzielonego przez organ prowadzący pełnomocnictwa, określającego wysokość zobowiązań zgodnie z planem finansowym.

Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania.

§ 29

Obsługa administracyjno - techniczna przedszkola jest wykonywana przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lublińcu.

Zakres i zasady obsługi określa porozumienie zawarte pomiędzy Dyrektorem przedszkola i Dyrektorem ZOPO, w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

Statut uchwalany i nowelizowany jest drogą podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną.

§ 31

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Aleksandra Osiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2003 13:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż