ZARZĄDZENIE NR 162/2012

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 31 SIERPNIA 2012 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z poźn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2012r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia realizowanych
między innymi w ramach
zadań własnych z tytułu :


 • przeznaczenia z rezerwy :


 1. celowej na wypłaty odpraw i urlopów na poratowanie zdrowia dla pracowników samorządowych jednostek budżetowych kwoty 65.732 zł (rozdz. 75818) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za urlop dla poratowania zdrowia dla 4 nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1
  w Lublińcu (rozdz. 80101),


 1. ogólnej kwoty 61.700,00 zł (rozdz. 75818) na :

 • zakup usług pozostałych związanych z obchodami 740-lecia miasta Lublińca w kwocie 15.000,00 zł (rozdz. 75075),

 • zakup usług remontowych ( remonty dróg) w kwocie 46.700,00 zł (rozdz. 60016),


 • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
  Nr FBI.3111.230.3.2012 z dnia 21 sierpnia 2012r. o kwotę
  137.212,00 zł (rozdz. 85214)
  z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych gwarantowanych,


 • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
  Nr FBI.3111.212.5.2012 z dnia 24 sierpnia 2012r. o kwotę
  88.500,00 zł (rozdz. 85415)
  z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna”.


§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2012r. wynosi: • po stronie dochodów 68.567.740,91 zł

 • po stronie wydatków 73.431.163,91 zł

 • deficyt budżetu 4.863.423,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 162/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 SIERPNIA 2012 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:19.09.2012 08:44
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:06.12.2012 13:30