ZARZĄDZENIE NR 152/2012

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 22 SIERPNIA 2012 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z poźn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2012r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia realizowanych
między innymi w ramach
zadań własnych z tytułu :


 • przeznaczenia z rezerwy ogólnej kwoty 8.000,00 zł (rozdz. 75818) na dotacje celowe dotyczące realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2012r. w trybie pozakonkursowym (rozdz.92105),


 • przeznaczenia z rezerwy celowej na wypłaty odpraw i urlopów na poratowanie zdrowia dla pracowników samorządowych jednostek budżetowych kwoty 26.888,00 zł (rozdz. 75818) na :


 • wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1
  w Lublińcu w kwocie 14.388,00 (rozdz. 85401),

 • wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu w kwocie 12.500,00 (rozdz. 80101),


 • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
  Nr FBI.3111.74.9.2012 z dnia 3 sierpnia 2012r. o kwotę
  43.521,00 zł (rozdz. 85295)
  z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,


 • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
  Nr FBI.3111.229.3.2012 z dnia 17 sierpnia 2012r. o kwotę
  52.625,00 zł (rozdz. 85216)
  z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.


§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2012r. wynosi: • po stronie dochodów 68.342.028,91 zł

 • po stronie wydatków 73.205.451,91 zł

 • deficyt budżetu 4.863.423,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 152/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:11.09.2012 12:47
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:06.12.2012 13:27