UCHWAŁA  NR  367/XXIX/ 04

RADY  MIEJSKIEJ  W  LUBLIŃCU

Z  DNIA  21 GRUDNIA  2004  ROKU

w sprawie: zmiany budżetu  miasta na 2004r.

            Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 111 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. )  u c h w a l a,   co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 2004r :

1. w ramach zadań własnych z tytułu :

    - zwiększenia pismem  Ministra Finansów Nr ST5-4820-37g/2004 z dnia 29 listopada 2004 r.
       części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 2.400,- zł (rozdz.75801) z przeznaczeniem na
       dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinety
       profilaktyczne,

   -  zwiększenia pismem Ministra Finansów Nr ST3-4822-6/2004 z dnia 18 listopada 2004 r.
        subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwotę 56.473,- zł (rozdz.75802).
        Powyższe środki przeznacza się na zmniejszenie planowanych przychodów w 2004 r.

  

2. w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji
     rządowej
z tytułu zwiększenia na podstawie porozumienia Nr 1422 z dnia 17 listopada 2004 r.
     zawartego z Ministrem Kultury dotacji celowej  o kwotę  8.000,- zł (rozdz.92116)
     z przeznaczeniem  dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup wydawnictw w ramach realizacji
     programu „ Upowszechnianie i promocja czytelnictwa „ ,   

3. w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
     terytorialnego
z tytułu zwiększenia na podstawie porozumienia zawartego w dniu 19 listopada
     2004 r. z Gminą Tworóg  dotacji celowej  o kwotę 1.130,- zł ( rozdz.90095) dotyczącej
     partycypacji w kosztach opracowania projektu wodociągowego na terenie sołectwa Kokotek-
     Posmyk oraz miejscowości Pusta Kużnica i Potępa. Powyższe środki przeznacza się na
     zmniejszenie  planowanych przychodów w 2004 r.

4. w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu, a mianowicie :

DOCHODY   NA  ZADANIA  WŁASNE

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

8.000.673,-

-

58.873,-

8.059.546,-

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

7.748.266,-

-

2.400,-

7.750.666,-

1

2

3

4

5

6

7

75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.

-

-

56.473,-

56.473,-

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA 

WŁASNE

38.069.635,-

-

58.873,-

38.128.508,-

DOCHODY  NA  ZADANIA  REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

-

-

8.000,-

8.000,-

92116

Biblioteki

-

-

8.000,-

8.000,-

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA

REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

20.000,-

-

8.000,-

28.000,-

DOCHODY  NA  ZADANIA  REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział

Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

-

-

1.130,-

1.130,-

90095

Pozostała działalność

-

-

1.130,-

1.130,-

RAZEM  DOCHODY  NA  ZADANIA

REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

966.371,-

-

1.130,-

967.501,-

WYDATKI NA  ZADANIA  WŁASNE

a - plan przed zmianą

b - zmniejszenia

c - zwiększenia

d - plan po zmianach

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym

Wydatki bieżące

z tego

­Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia   i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

a

b

c

d

4.566.300,-

-

15.000,-

4.581.300,-

2.704.300,-

-

15.000,-

2.719.300,-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.862.000,-

-

-

1.862.000,-

70005

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

a

b

c

d

415.000,-

-

15.000,-

430.000,-

315.000,-

-

15.000,-

330.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000,-

-

-

100.000,-

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

a

b

c

d

130.000,-

15.000,-

-

115.000,-

130.000,-

15.000,-

-

115.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71014

Opracowanie geodezyjne
 i kartograficzne

a

b

c

d

30.000,-

15.000,-

-

15.000,-

30.000,-

15.000,-

-

15.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

a

b

c

d

5.039.747,-

19.800,-

19.800,-

5.039.747,-

4.807.047,-

-

19.800,-

4.826.847,-

3.794.382,-

-

-

3.794.382,-

-

-

-

-

232.700,-

19.800,-

-

212.900,-

75023

Urzędy gmin

a

b

c

d

4.395.218,-

19.800,-

19.800,-

4.395.218,-

4.181.618,-

-

19.800,-

4.201.418,-

3.443.300,-

-

               -             

3.443.300,-

-

-

-

-

213.600,-

19.800,-

-

193.800,-

801

OŚWIATA

I  WYCHOWANIE

a

b

c

d

15.392.864,-

9.000,-

11.400,-

15.395.264,-

12.891.459,-

9.000,-

11.400,-

12.893.859,-

9.969.029,-

9.000,-

9.000,-

9.969.029,-

507.850,-

-

-

507.850,-

2.501.405,-

-

-

2.501.405,-

80101

Szkoły podstawowe

a

b

c

d

4.720.089,-

9.000,-

2.400,-

4.713.489,-

4.720.089,-

9.000,-

2.400,-

4.713.489,-

4.005.556,-

9.000,-

-

3.996.556,-

-

-

-

-

-

-

-

-

80110

Gimnazja

a

b

c

d

3.349.299,-

-

9.000,-

3.358.299,-

3.349.299,-

-

9.000,-

3.358.299,-

2.882.893,-

-

9.000,-

2.891.893,-

-

-

-

-

-

-

-

-

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

2.461.100,-

6.920,-

6.920,-

2.461.100,-

2.461.100,-

6.920,-

6.920,-

2.461.100,-

521.855,-

360,-

6.620,-

528.115,-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

85219

Ośrodki pomocy społecznej

a

b

c

d

502.931,-

2.540,-

5.540,-

505.931,-

502.931,-

2.540,-

5.540,-

505.931,-

399.295,-

-

5.540,-

404.835,-

-

-

-

-

-

-

-

-

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a

b

c

d

75.000,-

1.260,-

260,-

74.000,-

75.000,-

1.260,-

260,-

74.000,-

69.800,-

360,-

260,-

69.700,-

-

-

-

-

-

-

-

-

85295

Pozostała działalność

a

b

c

d

147.169,-

3.120,-

1.120,-

145.169,-

147.169,-

3.120,-

1.120,-

145.169,-

52.760,-

-

820,-

53.580,-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  WŁASNE

a

b

c

d

39.234.390,-

50.720,-

53.120,-

39.236.790,-

30.271.887,-

30.920,-

53.120,-

30.294.087,-

15.209.096,-

9.360,-

15.620,-

15.215.356,-

2.586.750,-

-

-

2.586.750,-

8.962.503,-

19.800,-

-

8.942.703,-

WYDATKI  NA  ZADANIA ZLECONE     

                                                                                              a - plan przed zmianą

b - zmniejszenia

c - zwiększenia

d - plan po zmianach

                                                                     

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym

Wydatki bieżące

z tego

Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

852

POMOC SPOŁECZNA

a

b

c

d

2.893.296,-

4.565,-

4.565,-

2.893.296,-

2.882.257,-

4.565,-

4.565,-

2.882.257,-

407.238,-

4.565,-

-

402.673,-

-

-

-

-

11.039,-

-

-

11.039,-

`85203

Ośrodki wsparcia

a

b

c

d

423.512,-

4.565,-

4.565,-

423.512,-

423.512,-

4.565,-

4.565,-

423.512,-

260.470,-

4.565,-

-

255.905,-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA  ZLECONE

a

b

c

d

3.274.932,-

4.565,-

4.565,-

3.274.932,-

3.263.893,-

4.565,-

4.565,-

3.263.893,-

571.017,-

4.565,-

-

566.452,-

-

-

-

-

11.039,-

-

-

11.039,-

WYDATKI  NA  ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  RZĄDOWEJ            

a - plan przed zmianą

b - zmniejszenia

c - zwiększenia

d - plan po zmianach

                                                                     

Dział

Rozdz.

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym

Wydatki bieżące

z tego

Wydatki majątkowe

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

a

b

c

d

-

-

8.000,-

8.000,-

-

-

8.000,-

8.000,-

-

-

-

-

-

-

8.000,-

8.000,-

-

-

-

-

92116

Biblioteki

a

b

c

d

-

-

8.000,-

8.000,-

-

-

8.000,-

8.000,-

-

-

-

-

-

-

8.000,-

8.000,-

-

-

-

-

RAZEM  WYDATKI  NA  ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

a

b

c

d

20.000,-

-

8.000,-

28.000,-

20.000,-

-

8.000,-

28.000,-

-

-

-

-

-

-

8.000,-

8.000,-

-

-

-

-

§ 2

 

Dokonać  zmniejszenia przychodów  o kwotę  57.603,- zł z uwagi na zwiększenie o powyższą kwotę dochodów budżetu miasta.

§

Nazwa

Plan przed

zmianą

Zmniejszenia

Zwiększenia

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

PRZYCHODY

3.695.508,-

57.603,-

-

3.637.905,-

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

3.695.508,-

57.603,-

-

3.637.905,-

RAZEM PRZYCHODY

3.695.508,-

57.603,-

-

3.637.905,-

§ 3

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków  zakładu budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa - stanowiącym załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 222/XVII/04 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie budżetu miasta na 2004r..

                                                                                              a – plan przed zmianą

                                                                                              b – zmniejszenia

                                                                                              c – zwiększenia

                                                                                              d – plan po zmianach

                                                          

Dział

Rozdz.

Nazwa

Stan

funduszu

obrotowego na początek

roku

Przychody

Wydatki ogółem

w tym :

Wpłata

do

budżetu

Stan środków obrotowych na koniec roku

Ogółem

w tym dotacje z budżetu miasta

Wydatki

bieżące

 z tego:

wynagrodz.

i pochodne

Wydatki inwestycyjne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

a

b

c

d

79.370,-

-

-

79.370,-

5.520.000,-

-

105.000,-

5.625.000,-

300.000,-

-

-

300.000,-

5.455.700,-

44.000,--

223.670,-

5.635.370,-

4.494.700,-

-

223.670,-

4.718.370,-

2.499.127,-

-

-

2.499.127,-

961.000,-

44.000,-

-

917.000,-

-

-

-

-

143.670,-

74.670,-

-

69.000,-

90017

a

b

c

d

79.370,-

-

-

79.370,-

5.520.000,-

-

105.000,-

5.625.000,-

300.000,-

-

-

300.000,-

5.455.700,-

44.000,--

223.670,-

5.635.370,-

4.494.700,-

-

223.670,-

4.718.370,-

2.499.127,-

-

-

2.499.127,-

961.000,-

44.000,-

-

917.000,-

-

-

-

-

143.670,-

74.670,-

-

69.000,-

RAZEM  PRZYCHODY  I WYDATKI   ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

a

b

c

d

79.370,-

-

-

79.370,-

5.520.000,-

-

105.000,-

5.625.000,-

300.000,-

-

-

300.000,-

5.455.700,-

44.000,--

223.670,-

5.635.370,-

4.494.700,-

-

223.670,-

4.718.370,-

2.499.127,-

-

-

2.499.127,-

961.000,-

44.000,-

-

917.000,-

-

-

-

-

143.670,-

74.670,-

-

69.000,-

§ 4

                                                                                 

                                                                      

Po w/w zmianach budżet miasta na 2004r. wynosi:

-  po stronie  dochodów         42.398.941,-zł

-  po stronie  wydatków          43.506.093,-zł

-  po stronie przychodów         3.637.905,-zł

-  po stronie rozchodów           2.530.753,-zł

 

-  deficyt budżetu                    1.107.152,-zł

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 367/XXIX/ 04 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA 21 GRUDNIA 2004 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2004r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:27.12.2004 15:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:26.01.2011 09:44