ZARZĄDZENIE NR 131/2012

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 31 LIPCA 2012 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z poźn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2012r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia realizowanych
w ramach
zadań zleconych między innymi z tytułu :


 • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
  Nr FBI.3111.172.3.2012 z dnia 20 lipca 2012r. o kwotę
  29.800,00,00 zł (rozdz. 85203)
  z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie – na pokrycie wydatków związanych
  z przeprowadzeniem remontów, zakupów wyposażenia w istniejących ośrodkach wsparcia oraz wydatków związanych z utworzeniem nowych miejsc i ich utrzymanie,


 • zwiększenia dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
  Nr FBI.3111.13.57.2012 z dnia 25 lipca 2012r. o kwotę
  17.400,00 zł (rozdz. 85295)
  z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.


§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2012r. wynosi: • po stronie dochodów 68.184.956,91 zł

 • po stronie wydatków 73.048.379,91 zł

 • deficyt budżetu 4.863.423,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 131/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 LIPCA 2012 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:10.08.2012 08:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:06.12.2012 13:24