ZARZĄDZENIE NR 128/2012

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 12 LIPCA 2012 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z poźn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2012r. zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia realizowanych
w ramach
zadań własnych między innymi z tytułu :


 • przeznaczenia z rezerwy ogólnej kwoty 16.500,00 zł (rozdz. 75818) na :


  • zakup usług remontowych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w kwocie 4.000,00 zł (rozdz. 80104),

  • zakup usług remontowych w kwocie 4.500,00 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 5.500,00 zł
   w Przedszkolu Miejskim Nr 7 (rozdz.80104),

  • zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w kwocie 2.500,00 zł (rozdz. 80101),


 • zwiększenia dochodów w wyniku podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
  i wydatków na podstawie pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  Nr BUSKŻ-I-5900-9-11/2012/MM z dnia 25 czerwca 2012r. o kwotę
  110.000,00 zł (rozdz. 60078)
  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Remont i wymiana kanalizacji deszczowej – ul. Opolska do Potoku Steblowskiego – 138 mb”


§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2012r. wynosi: • po stronie dochodów 68.115.182,20 zł

 • po stronie wydatków 72.978.605,20 zł

 • deficyt budżetu 4.863.423,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 128/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 12 LIPCA 2012 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:03.08.2012 13:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:06.12.2012 13:22